ПЕРЕЛІК КАФЕДРАЛЬНИХ ТЕМ (2018-2019н. р.)

 

№ п/п

Дата Номер Назва (для перегляду звіту – перейдіть за посиланням на назві кафедральної теми)  Рік Керівник
1. 01.15 – 12.23 0115 U 000070 Проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії

2018

2019

Осіпчук Галина Валентинівна
(к. філ.н., доц.)
2. 01.15 – 12.18 0115 U 000072 Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні

2018

2019

Поворознюк Інна Миколаївна
(к. е.н., доц.)
3. 01.15 – 12.20 0115 U 000074 Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності Комар Ольга Анатоліївна
(д.п.н., проф.)
4. 01.15 – 12.20 0115 U 002178 Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів 2018

2019

Чирва Ольга Григорівна
(д.е.н., проф.)
5. 09.11 – 12.20 0111 U 007528 Підготовка майбутніх учителів біології в контексті розвитку вищої педагогічної освіти в Україні Красноштан Ігор Васильович
(к.біол.н., доц.)
6. 10.11 – 12.20 0111 U 007533 Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у ВНЗ на засадах компетентнісного підходу Кушнір Валентина Миколаївна
(д.п.н., проф.)
7. 09.11 – 12.20 0111 U 007535 Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України 2019 Кірдан Олександр Петрович
(к.е.н., доц.)
8. 09.11 – 12.20 0111 U 007537 Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів Жмуд Оксана Василівна
(к.п.н., доц.)
9. 09.11 – 12.20 0111 U 007546 Психологічні аспекти формування творчої особистості вчителя, студента, учня 2018

2019

Сафін Олександр Дмитрович
(д.п.н., проф.)
10. 09.11 – 12.20 0111 U 007545 Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі Мельник Олексій Сергійович
(к.т.н., доц.)
11. 09.11 – 12.20 0111 U 007551 Модернізація змісту, форм і методів навчання технологій в загальноосвітніх навчальних закладах Терещук Андрій Іванович
(д.п.н., доц.)
12. 09.11 – 12.20 0111 U 007553 Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах Азізов Талят Нуредінович
(д. техн. н., проф.)
13. 09.11 – 12.20 0111 U 007555 Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців

2019

Сивачук Наталія Петрівна
(к.п.н., проф.)
14. 09.11 – 12.20 0111 U 007557 Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства 2018

2019

Карасевич Анатолій Олександрович
(к.філос.н., проф.)
15. 09.11 – 12.20 0111 U 009200 Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні 2018

2019

Безлюдна Віта Валеріївна
(к.п.н., доц.)
16. 10.11 – 12.20 0111 U 009199 Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи Комар Ольга Анатоліївна
(д.п.н., проф.)
17. 01.16 – 01.20 0116 U 000114 Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти Демченко Ірина Іванівна
(к.п.н., доц.)
18. 01.10 – 12.20 0111 U 007558 Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя Совгіра Світлана Василівна
(д.п.н.,проф.)
19. 10.11 – 12.20 0111 U 007544 Формування вмінь і навичок культури мовлення майбутніх учителів

2018

2019

Цимбал Наталія Андріївна
(к.філол.н., проф.)
20. 09.11 – 12.20 0111 U 007532 Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України Тімець Оксана Володимирівна
(д.п.н., проф.)
21. 01.16 – 12.20 0116 U 000113 Лексика і граматика в синхронії та діахронії

2018

2019

Зелінська Оксана Юріївна
(д.філол.н., проф.)
22. 01.16 – 12.20 0116 U 000115 Формування ціннісних орієнтацій учнів в освітньо-виховному середовищі загальноосвітньої школи

2018

2019

Коберник Олександр Миколайович
(д.п.н., проф.)
23. 01.16 – 12.20 0116 U 000116 Теорія, історія та практика управління навчальними закладами Кірдан Олена Леонідівна
(к.п.н., доц.)
24. 01.16 – 12.20 0116 U 000117 Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери 2018

2019

Слатвінський Максим Анатолійович
(к.е.н., доц.)
25. 01.16 – 12.20 0116 U 000118 Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти 2018

2019

Подзігун Світлана Миколаївна
(к.е.н., доц.)
26. 01.16 – 12.20 0116 U 004805 Історико-регіональні аспекти історії України Кузнець Тетяна Володимирівна
(д.і.н., проф.)
27. 09.10 – 12.20 0111 U 007549 Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі Коберник Галина Іванівна
(к.п.н., проф.)
28. 09.11 – 12.20 0111 U 007530 Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах освіти різних рівнів Макарчук Вікторія Вікторівна
(к.п.н., доц.)
29. 09.05 – 12.20 0111 U 007547 Актуальні проблеми соціально-економічної теорії та практики

2018

2019

Коляда Наталія Миколаївна
(д.п.н., проф.)
30. 09.03 – 12.20 0111 U 009198 Актуальні проблеми історико-педагогічного знання

2018

2019

Кочубей Тетяна Дмитрівна
(д.п.н., проф.)
31. 09.11 – 12.20 0111 U 007559 Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва Андрощук Людмила Михайлівна
(к.п.н., доц.)
32. 09.11 – 12.20 0111 U 007541 Теоретичні та методичні засади розвитку музичних здібностей студентів у процесі професійної підготовки. Семенчук Василь Васильович
(доц.)
33. 09.11 – 12.20 0111 U 007536 Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу

2018

2019

Бойченко Валентина Василівна
(к.п.н., доц.)
34. 01.16 – 12.20 0116U 006437 Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій Годованюк Тетяна Леонідівна
(к.п.н., доц.)
35. 02.15 – 12.20 0115 U 000071 Вітчизняна та зарубіжна мистецько-педагогічна спадщина (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) Калабська Віра Степанівна
(к.п.н., доц.)
36. 08.11 – 12.20 0111 U 007560 Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ Пензай Сергій Анатолійович
(к. наук з фіз.вих. та спорту, доц.)
37. 09.11 – 12.20 0111 U 007529 Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора та вихователя здорового способу життя Соколенко Людмила Степанівна
(к. п.н., доц.)
38. 09.11 – 12.20 0111 U 007550 Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики Піонтковська Тетяна Олександрівна
(к. філол.н.,доц.)
39. 09.11 – 12.20 0111 U 007527 Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті Гембарук Алла Степанівна
(к.п.н., доц.)
40. 09.11 – 06.20 0111 U 007542 Вплив мистецтва на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва Сирота Всеволод Маркович
(к.п.н., доц.)
41. 09.11 – 12.20 0111 U 007543 Адаптивна система вивчення іноземної мови в немовному вузі

2018

2019

Заболотна Оксана Адольфівна
(д.п.н., проф.)
42. 09.11 – 12.20 0111 U 007548 Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою Гончар Галина Іванівна
(к.наук з фіз.вих. та спорту, доц.)
43. 01.17 – 12.20 0117 U 002125 Інтегративно-галузевий підхід до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін до роботи в основній школі Мартинюк Михайло Тадейович
(д.п.н., проф.)
44. 01.18 – 12.21 0118U000068 Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї Іщенко Людмила Валентинівна
(д.п.н., доц.)
45. 01.18 – 12.21 0118U004023 Східна Європа з найдавніших часів і до сьогодення: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси 2018

2019

Горохівський Петро Іванович
(к.п.н., доц.)