ПЕРЕЛІК КАФЕДРАЛЬНИХ ТЕМ (2019 р.)

 

№ п/п

Дата Номер Назва (для перегляду звіту – перейдіть за посиланням на назві кафедральної теми)  Керівник
1. 01.15 –

12.23

0115 U 000070 Проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії Осіпчук Галина Валентинівна

(к. філ.н., доц.)

2. 01.15 –

12.18

0115 U 000072 Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні Поворознюк Інна Миколаївна

(к. е.н., доц.)

3. 01.15 –

12.20

0115 U 000074 Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності Комар Ольга Анатоліївна (д.п.н., проф.)
4. 01.15 –

12.20

0115 U 002178 Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів Чирва Ольга Григорівна

(д.е.н., проф.)

5. 09.11 –

12.20

0111 U 007528 Підготовка майбутніх учителів біології в контексті розвитку вищої педагогічної освіти в Україні Красноштан

Ігор Васильович (к.біол.н., доц.)

6. 10.11 –

12.20

0111 U 007533 Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у ВНЗ на засадах компетентнісного підходу Кушнір Валентина Миколаївна (д.п.н., проф.)
7. 09.11 –

12.20

0111 U 007535 Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України Кірдан Олександр Петрович

(к.е.н., доц.)

8. 09.11 –

12.20

0111 U 007537 Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів Жмуд Оксана Василівна

(к.п.н., доц.)

9. 09.11 –

12.20

0111 U 007546 Психологічні аспекти формування творчої особистості вчителя, студента, учня Сафін  Олександр Дмитрович

(д.п.н., проф.)

10. 09.11 –

12.20

0111 U 007545 Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі Мельник

Олексій Сергійович (к.т.н., доц.)

11. 09.11 –

12.20

0111 U 007551 Модернізація змісту, форм і методів навчання технологій в загальноосвітніх навчальних закладах Терещук

Андрій

Іванович

(д.п.н., доц.)

12. 09.11 –

12.20

0111 U 007553 Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах Азізов Талят Нуредінович

(д. техн. н., проф.)

13. 09.11 –

12.20

0111 U 007555 Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців Сивачук Наталія Петрівна

(к.п.н., проф.)

14. 09.11 –

12.20

0111 U 007557 Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства Карасевич Анатолій Олександрович

(к.філос.н., проф.)

15. 09.11 –

12.20

0111 U 009200 Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні Заболотна Оксана Адольфівна (к.п.н., доц.)
16. 10.11 –

12.20

0111 U 009199 Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи Комар Ольга Анатоліївна (д.п.н., проф.)
17. 01.16 –

01.20

0116 U 000114 Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти Демченко Ірина Іванівна

(к.п.н., доц.)

18. 01.10 –

12.20

0111 U 007558 Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя Совгіра Світлана Василівна (д.п.н.,проф.)
19. 10.11 –

12.20

0111 U 007544 Формування вмінь і навичок культури мовлення майбутніх учителів Цимбал Наталія Андріївна

(к.філол.н., проф.)

20. 09.11 –

12.20

0111 U 007532 Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України Тімець Оксана Володимирівна (д.п.н., проф.)
21. 01.16 –

12.20

0116 U 000113 Лексика і граматика в синхронії та діахронії Зелінська

Оксана Юріївна (д.філол.н., проф.)

22. 01.16 –

12.20

0116 U 000115 Формування ціннісних орієнтацій учнів в освітньо-виховному середовищі загальноосвітньої школи Коберник Олександр Миколайович (д.п.н., проф.)
23. 01.16 –

12.20

0116 U 000116 Теорія, історія та практика управління навчальними закладами Кірдан Олена Леонідівна

(к.п.н., доц.)

24. 01.16 –

12.20

0116 U 000117 Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери Слатвінський Максим Анатолійович (к.е.н., доц.)
25. 01.16 –

12.20

0116 U 000118 Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти Подзігун

Світлана Миколаївна (к.е.н., доц.)

26. 01.16 –

12.20

0116 U 004805 Історико-регіональні аспекти історії України Кузнець Тетяна Володимирівна (д.і.н., проф.)
27. 09.10 –

12.20

0111 U 007549 Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі Коберник Галина Іванівна

(к.п.н., проф.)

28. 09.11 –

12.20

0111 U 007530 Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах освіти різних рівнів Макарчук Вікторія Вікторівна

(к.п.н., доц.)

29. 09.05 –

12.20

0111 U 007547 Актуальні проблеми соціально-економічної теорії та практики Коляда Наталія Миколаївна (д.п.н., проф.)
30. 09.03 –

12.20

0111 U 009198 Актуальні проблеми історико-педагогічного знання Кочубей Тетяна Дмитрівна

(д.п.н., проф.)

31. 09.11 –

12.20

0111 U 007559 Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва Андрощук Людмила Михайлівна (к.п.н., доц.)
32. 09.11 –

12.20

0111 U 007541 Теоретичні та методичні засади розвитку музичних здібностей студентів у процесі професійної підготовки. Семенчук

Василь Васильович (доц.)

33. 09.11 –

12.20

0111 U 007536 Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу Бойченко Валентина Василівна

(к.п.н., доц.)

34. 01.16 –

12.20

0116U 006437 Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій Годованюк

Тетяна

Леонідівна

(к.п.н., доц.)

35. 02.15 –

12.20

0115 U 000071 Вітчизняна та зарубіжна мистецько-педагогічна спадщина (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) Калабська Віра Степанівна

(к.п.н., доц.)

36. 08.11 –

12.20

0111 U 007560 Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ Пензай

Сергій Анатолійович

(к. наук з фіз.вих. та спорту, доц.)

37. 09.11 –

12.20

0111 U 007529 Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора та вихователя здорового способу життя Соколенко Людмила Степанівна

(к. п.н., доц.)

38. 09.11 –

12.20

0111 U 007550 Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики Піонтковська Тетяна Олександрівна

(к. філол.н.,доц.)

39. 09.11 –

12.20

0111 U 007527 Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті Гембарук Алла Степанівна

(к.п.н., доц.)

40. 09.11 –

06.20

0111 U 007542 Вплив мистецтва на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва Сирота Всеволод Маркович

(к.п.н., доц.)

41. 09.11 –

12.20

0111 U 007543 Адаптивна система вивчення іноземної мови в немовному вузі Заболотна Оксана Адольфівна

(д.п.н., проф.)

42. 09.11 –

12.20

0111 U 007548 Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою Гончар

Галина

Іванівна

(к.наук з фіз.вих. та спорту, доц.)

43. 01.17 –

12.20

0117 U 002125 Інтегративно-галузевий підхід до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін до роботи в основній школі Мартинюк Михайло Тадейович

(д.п.н., проф.)

44. 01.18-12.21 0118U000068 Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї Іщенко Людмила Валентинівна (д.п.н., доц.)
45. 01.18-12.21 0118U004023 Східна Європа з найдавніших часів і до сьогодення: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси Горохівський Петро Іванович

(к.п.н., доц.)