«Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії в загальноосвітній школі та фахової підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах»

p1080852_1

 

Керівник наукової школи

Мартинюк Михайло Тадейович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономіїї та методики їх викладання, дійсний член (академік) НАПН України

 

Діяльність наукової школи. Наукова школа «Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії  в  загальноосвітній школі та фахової підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах» започаткувала свою діяльність у  2001 році. Наукові дослідження проводяться відповідно до основних напрямів і завдань фундаментальних досліджень центр «Науково-дослідного центру інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики й астрономії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини подвійного підпорядкування Міністерству освіти і науки України та Академії педагогічних наук України». Підготовка наукових кадрів здійснюється в рамках діючої в університеті аспірантури зі спеціальності: – 13.00.02- теорія та методика навчання (фізика).

Актуальність проблематики наукової школи полягає, що в умовах оновлення змісту загальної середньої освіти, головним завданням є модернізація змісту шкільної фізичної і астрономічної освіти та необхідність теоретичного і методичного обґрунтування шляхів, методів і технологій цього процесу.

Методологічною основою наукової школи «Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії  в  загальноосвітній школі та фахової підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах» є фундаменталізація змісту навчання фізики як складової освітньої галузі «Природознавство».

Теоретичною основою наукової школи є інтелектуальне виховання учнів у процесі вивчення фізики на основі психодидактичного підходу.

Завданнями наукової школи є здійснення пошуку шляхів модернізації змісту навчання фізики у загальноосвітній школі.

Наукові напрями досліджень: :

  • модернізація змісту загальної середньої фізичної освіти засобами навчальних програм для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
  • навчально-методичне забезпечення впровадження нового змісту шкільної фізичної освіти;
  • науково-методичні основи впровадження новітніх (у тому числі інформаційно-комунікаційних) технологій навчання фізики і астрономії;
  • розроблення нової методичної системи навчання астрономії в школі та педвузі на базі планетарію як мультимедійної навчальної системи;
  • науково-методичне забезпечення реалізації цілей загальної природничої освіти засобами навчання фізики і астрономії на інтегративній основі;
  • теорія і методика організації продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення фізики.

 

Члени наукової школи та їх дослідження:

1.Ткаченко Ігоря Анатолійович, напрям наукових досліджень – методика навчання астрономії у ЗОШ і ВНЗ. Тема «Методичні основи застосування системи засобів з астрономії у підготовці майбутніх вчителів фізики та астрономії», спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Основні праці: монографія  «Методичні основи використання сучасних засобів навчання з астрономії у підготовці майбутніх учителів фізики і астрономії», у співавторстві (2009); навчально-методичні посібники «Астрофізика. Лабораторно-практичні роботи» (2012); «Збірник задач з астрофізичним змістом», у співавторстві (2013); «Методика навчання астрономії. Уроки з астрономії» , у співавторстві (2014); «Механіка небесних тіл: збірник задач», у співавторстві  (2014)

  1. 2. Гнатюк Оксана Володимирівна, напрям наукових досліджень – методика навчання фізики у ЗОШ і ВНЗ. Тема: «Організація навчальної діяльності учнів на початковому етапі систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі», спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Основні праці: статті «Розвиток пізнавального інтересу учнів у процесі позакласної навчальної діяльності учнів» (2012); «Навчальний проект як засіб організації навчальної діяльності учнів з фізики» (2013); «Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство» (2012); «Навчальний проект як засіб організації навчальної діяльності учнів з фізики» (2014).

3 Хитрук Валентин Іванович напрям наукових досліджень методика навчання фізики у вищій школі. Тема «Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах на основі інтегративно-предметного підходу». Основні праці: статті «Теоретичні і методичні засад підготовки вчителя фізики в контексті реалізації інтегрованого підходу» (2013); «Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти (2013); «Інтегративний функціонально-галузевий підхід до підготовки вчителів освітньої галузі «Природознавство» як відповідь на виклик ринку праці»  (2013); «Наступність у формуванні змісту підготовки майбутніх учителів природничо-наукових дисциплін» (2014); монографія – «Інтегративний функціонально-галузевий підхід як визначальний чинник прогнозування і побудови моделей педагогічної природничо-наукової освіти», у співавторстві (2013).

  1. Декарчук Марина Вадимівна напрям наукових досліджень методика навчання фізики у ЗОШ і вищій школі. Тема: «Формування продуктивного мислення учнів в процесі вивчення фізики в основній школі». Основні праці: статті: «Теоретичні і методичні засад підготовки вчителя фізики в контексті реалізації інтегрованого підходу» (2013); Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти (2013); «Інтегративний функціонально-галузевий підхід до підготовки вчителів освітньої галузі «Природознавство» як відповідь на виклик ринку праці» (2013); «Новий підручник «Фізика -7» як методична система формування навчально-пізнавальних умінь узагальненого характеру» (2014); монографія «Інтегративний функціонально-галузевий підхід як визначальний чинник прогнозування і побудови моделей педагогічної природничо-наукової освіти», за редакцією (2013).
  2. Стецик Сергій Павлович напрям наукових досліджень методика навчання фізики у ЗОШ і ВНЗ. Тема «Індивідуалізація навчальної діяльності учнів з фізики засобами інноваційних технологій». Основні праці: статті: Індивідуалізація навчальної діяльності учнів на уроках фізики: методичний посібник (2011); «Діагностика знань та умінь учнів на уроках фізики» (2012); «Інноваційні технології навчання фізики в старшій школі» (2013); «Освітні технології як чинник індивідуалізації навчальної діяльності учнів» (2014); навчально-методичний посібник: «Оптика: методичні вказівки для лабораторних робіт напрям підготовки 6.040203 Фізика» (2013).

Основні досягнення наукової школи: розробники Державного стандарту базової і повної середньої освіти (2005), програм з фізики і астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів (1992 р., 1996 р., 2005 р., 2012 р., 2015  р.);  підручники для загальноосвітніх закладів; монографії.

Громадське визнання досягнень представників школи: Мартинюк М. Т. є переможцем Всеукраїнського конкурсу шкільних підручників (Фізика) 2013; 2015 р. р., нагороджено медаллю “За трудову відзнаку”, медаллю імені А. Макаренка “За заслуги в галузі освіти”, значками “Відмінник освіти УРСР” і “Відмінник освіти України“, має звання “Заслуженого працівника освіти України“, нагороджений рядом грамот Міністерства освіти і науки України, обрано дійсним членом (академіком) НАПН України.

Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами. Представники наукової школи мають тісні зв’язки з ВНЗ України, загальноосвітніми закладами на базі яких проводиться апробація програм, підручників, дисертаційних досліджень.

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами, науковими установами: члени наукової школи проходять наукові стажування, беруть участь у Міжнародних науково-практичних конференціях (Словенія, Польща, Чехія, Франція) та проводять апробацію дисертаційних досліджень в рамках угод, підписаних на рівні університетів.

Виконання НДР, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету: членами наукової школи було виконано науково-дослідні роботи: 2007-2008 р. р. «Науково-методичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики і астрономії в умовах переходу школи на нові стандарти та 12-річний термін навчання»; 2011-2013 р. р. «Функціонально-галузевий підхід до підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «природознавство» для загальноосвітніх навчальних закладів»

За період існування наукової школи підготовлено: 1 доктора, 5 кандидатів наук; виконують дисертаційні дослідження на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук – 4; опубліковано 7 монографій, 11 підручників, 41 навчальні посібники; отримано 7 авторських свідоцтв; проведено 2 міжнародних та 5 всеукраїнських конференцій, 3 всеукраїнські і 12 регіональних семінари.