«Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність, перспективи»

Кочубей

 

Керівник наукової школи

Кочубей Тетяна Дмитрівна

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Діяльність наукової школи. Наукова школа «Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність, перспективи» започаткувала свою діяльність у 2005 році на базі наукової лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа XXI ст.», керівництво якою здійснює академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Кузь Володимир Григорович як відгалуження його наукової школи «Педагогіка XXI ст.», заснованої у 90-х рр. XX ст. Наукові дослідження також проводяться відповідно до основних напрямів і завдань фундаментальних досліджень Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування (НАПН України та МОН України). Представники наукової школи є членами Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського та Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки. Підготовка наукових кадрів здійснюється в рамках діючої в університеті докторантури та аспірантури зі спеціальностей: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія і методика виховання; 13.00.08 – дошкільна педагогіка; 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Актуальність проблематики наукової школи полягає у дослідженнях концепцій навчання і виховання в системах освіти України, Європи, Канади, Америки в історичній ретроспективі та сучасності; підготовки майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти як в Україні так і за рубежем;  проблем соціалізації особистості; дитинства як суб’єкта та об’єкта педагогічних пошуків, персоналій в історико-педагогічній ретроспективі.

Методологічною основою досліджень наукової школи «Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність, перспективи» є сукупність підходів, що стосуються суто педагогічних (у тому числі і компаративістських) та історико-педагогічних пошуків, такі як історіографічний, системний, проблемно-хронологічний, наративний, культурно-антропологічний, цивілізаційний, герменевтичний, критеріально-комплексний та інші, які ґрунтуються на загальнонаукових гносеологічних принципах: історизму, об’єктивізму, поєднання логічного та історичного, системності тощо.

Теоретичною основою досліджень наукової школи є філософські концепції українських учених щодо трансформування освітніх систем (В.  Андрущенко, В. Горський, І. Зязюн, М. Кашуба, В. Кремень, В. Лутай, В. Нічик, В. Огнев’юк, О. Пашук, І. Паславський, З. Хижняк та ін.); концептуальні положення методології сучасної історико-педагогічної науки українських учених (О. Адаменко, Л. Березівська, А. Бойко, Віт. Бондар, Л. Ваховський, Л. Вовк, Н. Гупан, Н. Дем’яненко, Н. Дічек, М. Євтух, Т. Завгородня, І. Зайченко, С. Золотухіна, В. Кузь, В. Курило, В. Майборода, Н. Побірченко, О. Сухомлинська, М. Ярмаченко тощо) і зарубіжних (В. Безрогов, М. Богуславський, О. Джуринський, В. Краєвський та ін.); загальнопедагогічні підходи до аналізу й вивчення модернізаційних процесів у галузі освіти і науки, зокрема українських (Вол. Бондар, І. Бех, Н. Бібік, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кузь, В. Луговий, Н. Ничкало та ін.) і зарубіжних учених (Р. Бозієв, С. Іванова, Т. Буторина, Е. Днєпров, О. Кошелєва, Р. Шакіров та ін.), а також комплекс взаємопов’язаних методів: загальнонаукові – історико-педагогічний аналіз, синтез, узагальнення, ретроспективний, хронологічний; історико-педагогічні – генетичний, конструктивно-генетичний, історико-структурний, порівняльно-історичний, структурно-порівняльний аналіз, термінологічний, герменевтичний та ін.

Завданнями наукової школи є здійснення історико-педагогічних та суто педагогічних досліджень з метою виявлення прогресивних ідей при дослідженні педагогічних явищ і фактів, які мають актуальність для сьогодення та недоліків і прорахунків, що варто врахувати у розвитку сучасної педагогічної науки в Україні; компаративістських досліджень з метою запозичення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду та ідей розвинутих країн світу тощо.

Наукові напрями досліджень: теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка); дитинство як суб’єкт і об’єкт педагогічних досліджень; соціалізація і теоретико-педагогічні аспекти соціальної роботи; формування духовно-моральної сфери особистості як теоретико-методологічна проблема; формування здорового способу життя особистості та здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів; розвиток освіти і педагогічної думки в різні історичні періоди, персоналія в історико-педагогічному дискурсі; підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем.

Члени наукової школи та їх дослідження:

 1. Кочубей Тетяна Дмитрівна, напрям наукових досліджень – розвиток освіти і педагогічної думки в різні історичні періоди, тема «Розвиток української педагогічної думки другої половини XVII-XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень», спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», дата захисту – 20.12.2013. Основні публікації: навчальні посібники «Історія української педагогіки: Іоаникій Галятовський» (2007), «Філософія дитинства: соціально-педагогічний аспект» (2014), «Системний підхід у вищій школі» (у співавторстві) (2014), «Чинники успішного працевлаштування за фахом» (у співавторстві) (2014), монографії «Українська педагогічна думка другої половини XVII – XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень» (2013), «Дитина – центр навчально-виховного комплексу «школа – дитячий садок» (у співавторстві) (2001), «Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині» (у співавторстві) (2003) та ін.
 2. Плахотнюк Олена Леонідівна, напрям наукових досліджень – теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання та в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка); тема   «Концепції виховання в системі шкільної освіти США», спеціальність:     13.00.07 – теорія і методика виховання,         спеціалізована вчена рада К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, дата захисту –     15.06.2011. Основні публікації: Концепції виховання в системі шкільної освіти США : монографія (Умань, 2010).
 3. Бутенко Ольга Григорівна, напрям наукових досліджень – формування духовно-моральної сфери особистості як теоретико-методологічна проблема , тема «Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників», спеціальність: 13.00.08 – дошкільна педагогіка, спеціалізована вчена рада К 41.053.04 у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,     дата захисту – 22.10.2011. Основні публікації: Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників : монографія (Умань, 2011); Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах ДНЗ та сім’ї: колективна монографія (Умань, 2012); Учіть дитину шанувати маму : виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників: навчально-методичний посібник (Умань, 2010); Художня праця та основи дизайну : навчально-методичний посібник (Умань, 2012); Навчання і виховання в різновікових групах: навчально-методичний комплекс [для студентів заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта»] (Умань, 2013), Методика ознайомлення дітей з природою : навчально-методичний комплекс [для студентів денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта»] (Умань, 2013).
 4. Бабій Інна Володимирівна, напрям наукових досліджень – формування духовно-моральної сфери особистості як теоретико-методологічна проблема, тема «Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки», спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання, спеціалізована вчена рада К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, дата захисту – 28.02.2012. Основні публікації: Педагогічний супровід підготовки студентів до морального виховання дошкільників засобами народної педагогіки : колективна монографія (Умань, 2012); Організація приватної дошкільної освіти: навчально-методичний комплекс [для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»] (Умань, 2013); Теорія і практика арт-терапії : навчально-методичний комплекс [для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»] (Умань, 2013).
 5. Ковальчук Наталія Петрівна, напрям наукових досліджень – соціалізація і теоретико-педагогічні аспекти соціальної роботи, тема «Соціалізація студентської молоді в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу», спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка (Луганськ, 2012).
 6. Павлюк Вікторія Ігорівна напрям наукових досліджень – підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем, тема «Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти Канади», спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Умань, 2012). Основні публікації: Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти в Канаді та Україні: порівняльний аспект : навч. посіб. (Харків, 2012).
 7. Семенов Андрій Анатолійович, напрям наукових досліджень – дитинство як суб’єкт і об’єкт педагогічних досліджень, тема «Виховання лідерських якостей молодших школярів засобами рухливих ігор», спеціальність: 13.00.07 – теорія та методика виховання (Умань, 2014).
 8. Любченко Інна Іванівна, напрям наукових досліджень – дитинство як суб’єкт і об’єкт педагогічних досліджень, тема «Педагогічні умови розвитку мислення у старших дошкільників», спеціальність:   13.00.08 – дошкільна педагогіка (Одеса, 2014).          Основні публікації: Педагогічні засади розвитку логічного мислення у старших дошкільників, інноваційні підходи виховання концепції розвитку дошкільної освіти 2010-2016 р. : навчально-методичний посібник [для вихователів, студентів вищих навчальних педагогічних закладів, батьків] (Умань, 2011).
 9. Мельникова Ольга Миколаївна, напрям наукових досліджень – персоналія в історико-педагогічному дискурсі, тема «Науково-просвітницька та управлінська діяльність В.Н. Каразіна (1773-1842 рр.)», спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Умань, 2014). Основні публікації: Історія педагогіки в персоналіях: Василь Каразін (1773-1842) : навч. посіб. (Умань, 2014).
 10. Верем’юк Людмила Леонідівна, напрям наукових досліджень – персоналія в історико-педагогічному дискурсі, тема «Педагогічні засади «школи дії» В.А. Лая в контексті європейської реформаторської педагогіки кінця XIX – початку XX століття», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Умань, 2014). Основні праці: статті – «Педагогіка дії» як один із напрямів реформаторської педагогіки: історичний аспект (Рідна школа, 2009, № 4 (952); Основоположні принципи «школи дії» у педагогічній спадщині В.А. Лая (Рідна школа, 2012, № 1-2) та ін.
 11. Холод Ірина Василівна, напрям наукових досліджень – теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання та в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка), тема «Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в університетах Великобританії», спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Умань, 2015). Основні праці: статті – Моделі педагогічної підтримки обдарованої студентської молоді у Сполученому Королівстві Великобританії та Північній Ірландії (Вища освіта України, № 3, дод. 2, т. 1); Інноваційні підходи до навчання обдарованих у Великобританії; Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : зб. наук. пр., Інститут обдарованої дитини, 2010 та ін.
 12. Дзюбенко Ірина Анатоліївна, напрям наукових досліджень – підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем, тема «Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності в майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу», спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Десять осіб працюють над дослідженнями, що приурочені проблемам: під керівництвом Т.Д. Кочубей: полікультурного виховання в сучасній шкільній освіті Канади (О.В. Свиридюк);     підготовки фахівців аграрного профілю у системі освіти Великої Британії (І.І. Чучмій); науково-педагогічної та реформаторської діяльності Петера Петерсона (1884-1952 рр.) (О. Штик); етнографічної та педагогічної спадщини Маргарет Мід (О.А. Козир); розвитку музичної освіти в Україні у XVIII столітті (В.П. Біліченко); здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (Н.П. Кравчук) ін.; під керівництвом О.Г. Бутенко – виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку (О.В. Рябошапка).

Громадське визнання досягнень представників наукової школи: Кочубей Т.Д. нагороджена Почесними грамотами МОН України, нагрудним знаком «За наукові досягнення», відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «20 років незалежності України» та ін.

Основні досягнення наукової школи: уведені в науковий обіг маловідомі історичні факти, стародруки пов’язані з розвитком української педагогічної думки другої половини XVII-XVIII ст., невідомі архівні документи й матеріали, історичні факти, що дали можливість поглибити знання про науково-просвітницьку та управлінську діяльність В.Н. Каразіна, нові маловідомі джерела такі як неадаптовані наукові праці німецькою мовою В.А. Лая, П. Петерсона та ін.

Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами: представники наукової школи мають тісні зв’язки з ВНЗ України, загальноосвітніми та дошкільними закладами на базі яких проводиться апробація дисертаційних досліджень.

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами, науковими установами: члени наукової школи проходять наукові стажування та проводять апробацію дисертаційних досліджень на базі Колегіуму Європейського в м. Гнєзно імені Яна Павла ІІ Познанського університету імені Адама Міцкевича (І.В. Бабій, Т.Д. Кочубей), Познанському університеті імені Адама Міцкевича (О.В. Свиридюк) (Польща).

За період існування наукової школи підготовлено 1 докторську та 10 кандидатських дисертацій, 10 осіб працюють над кандидатськими дисертаціями у якості аспірантів та здобувачів; опубліковано: 8 монографій, 24 навчальних посібники, біля 200 наукових статей; проведено Всеукраїнську педагогічну майстерню «Педагогічне просвітництво в епоху українського бароко» (Умань, 2007), міжрегіональний науково-методичний семінар на базі Вінницького гуманітарного педагогічного коледжу «Дошкільна освіта в контексті якості, доступності та інноватики» (2015), Семінар-зустріч у мегаполісі дошкільної освіти з науковцями, завідувачами та методистами дошкільних навчальних закладів, фахівцями бібліотечної справи «Трансформація професійної освіти і культури: пошук пріоритетів» (Вінниця, 2015).