Про відділ

У сучасному світі право інтелектуальної власності є одним з найефективніших механізмів регулювання соціальної, економічної, науково-технічної, інноваційної та ринкової політики світового співтовариства. Це викликано впливом загальних процесів, що проявляються у встановленні економічних зв’язків, зростанні комерційних і виробничих операцій, створенні та розвитку локальних, регіональних і світових ринків.

Відділ інтелектуальної власності створено з метою забезпечення ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності, створених науково-педагогічними та іншими працівниками університету, третіми особами та використання сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності.

Відділ інтелектуальної власності є науковим підрозділом і у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, та іншими нормативно-правовими актами з винахідницької діяльності.

Відділ здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-технічної діяльності університету і підпорядковується проректору з наукової роботи.

Основними завданнями відділу є:
1. Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності.
2. Забезпечення захисту і правомірного використання об’єктів інтелектуальної власності, що відповідають потребам вітчизняного та світового ринку.
3. Проведення експертизи комерційного потенціалу результатів наукової діяльності з метою визначення найбільш перспективних об’єктів і напрямків, що представляють комерційний інтерес.
4. Набуття прав інтелектуальної власності університетом, створених в результаті його наукової, науково-технічної та освітньої діяльності, їх просування та передачу в сферу виробництва.
5. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт зі створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
6. Здійснює спільно з відповідними підрозділами університету аналіз науково-дослідних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою визначення патентоспроможних об’єктів інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал, доцільності їх правової охорони в Україні.
7. Приймає участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об’єкти інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування.
8. Бере участь у підготовці та забезпеченні укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами реалізації об’єктів інтелектуальної власності та здійснює контроль за їх виконанням.
9. Вживає заходи для запобігання порушенню майнових прав під час використання інтелектуальної власності.
10. Надає працівникам і особам, які навчаються в університеті, консультативно-правову, інформаційну й адміністративну допомогу в реалізації особистих немайнових і майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, що їм належать.
11. Здійснює заходи з організації навчання та підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності та комерціалізації реалізації об’єктів інтелектуальної власності працівників університету, зокрема, бере участь у навчанні студентів і аспірантів з цих питань.
12. Веде облік та здійснює звітність у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.
13. Проводить аналіз стану наукової діяльності університету та окремо його підрозділів у сфері інтелектуальної власності, готує пропозиції щодо її вдосконалення, тощо.