Кафедральні

Перелік зареєстрованих тем:

 № п/п Дата Номер Назва Керівник
1 01.15 –12.17 0115 U 000074 Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності Комар Ольга Анатоліївна (д.п.н., проф.)
2 01.15 –12.18 0115 U 000070 Проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії Осіпчук Галина Валентинівна (к. філ.н., доц.)
3 01.15 –12.18 0115 U 000072 Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні Бержанір Анатолій Леонідович (к. соц.н., доц.)
4 01.15 –12.20 0115 U 002178 Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів Чирва Ольга Григорівна (д.е.н., проф.)
5 09.11 –12.20 0111 U 007528 Підготовка майбутніх учителів біології в контексті розвитку вищої педагогічної освіти в Україні Красноштан Ігор Васильович (к.біол.н., доц.)
6 10.11 –12.20 0111 U 007533 Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у ВНЗ на засадах компетентнісного підходу Кузь Володимир Григорович (д.п.н., проф.)
7 09.11 –12.20 0111 U 007535 Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України Кірдан Олександр Петрович  (к.е.н., доц.)
8 09.11 –12.20 0111 U 007537 Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів Жмуд Оксана Василівна (к.п.н., доц.)
9 09.11 –12.20 0111 U 007546 Психологічні аспекти формування творчої особистості вчителя, студента, учня Сафін  Олександр Дмитрович (д.п.н., проф.)
10 09.11 –12.20 0111 U 007545 Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі Грітченко Анатолій Григорович (д.п.н., проф.)
11 09.11 –12.20 0111 U 007551 Модернізація змісту, форм і методів навчання технологій в загальноосвітніх навчальних закладах Терещук Андрій іванович  (д.п.н., доц.)
12 09.11 –12.20 0111 U 007553 Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах Азізов Талят Нуредінович (д. техн. н., проф..)
13 09.11 –12.20 0111 U 007555 Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців Сивачук Наталія Петрівна (к.п.н., проф.)
14 09.11 –12.20 0111 U 007557 Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства Карасевич Анатолій Олександрович (к. філос.н., проф.)
15 09.11 –12.20 0111 U 009200 Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні Заболотна Оксана Адольфівна (к.п.н., доц.)
16 10.11 –12.20 0111 U 009199 Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи Комар Ольга Анатоліївна (д.п.н., проф.)
17 01.15 –12.20 0115 U 000073 Соціокультурний простір України XVII – XXI ст. Кривошея Ірина Іванівна (д.і.н.,проф.)
18 01.15 –12.20 0115 U 000075 Східна Європа в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси Кривошея Ігор Іванович (к.і.н., проф.)
19 01.16 –01.20 0116 U 000114 Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти Демченко Ірина Іванівна (к.п.н., доц.)
20 01.10 –12.20 0111 U 007558 Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя Совгіра Світлана Василівна (д.п.н.,проф.)
21 10.11 –12.20 0111 U 007544 Формування вмінь і навичок культури мовлення майбутніх учителів Цимбал Наталія Андріївна(к.філол.н., проф.)
22 09.11 –12.20 0111 U 007532 Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України Тімець Оксана Володимирівна (д.п.н., проф.)
23 01.16 –12.20 0116 U 000113 Лексика і граматика в синхронії та діахронії Зелінська Оксана Юріївна (д.філол.н., проф.)
24 01.16 –12.20 0116 U 000115 Формування ціннісних орієнтацій учнів в освітньо-виховному середовищі загальноосвітньої школи  Коберник Олександр Миколайович (д.п.н., проф.)
25 01.16 –12.20 0116 U 000116 Теорія, історія та практика управління навчальними закладами Кірдан Олена Леонідівна(к.п.н., доц.)
26 01.16 –12.20 0116 U 000117 Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери Слатвінський Максим Анатолійович (к.е.н., доц.)
27 01.16 –12.20 0116 U 000118 Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти Олійник Катерина Андріївна (к.е.н., доц.)
28 01.16 –12.20 0116 U 004805 Історико-регіональні аспекти історії України Кузнець Тетяна Володимирівна (д.і.н., проф.)
29 09.10 –12.20 0111 U 007549 Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі Коберник Галина Іванівна (к.п.н., проф.)
30 09.11 –12.20 0111 U 007530 Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах освіти різних рівнів Макарчук Вікторія Вікторівна (к.п.н., доц.)
31 09.05 –12.20 0111 U 007547 Актуальні проблеми соціально-економічної теорії та практики Коляда Наталія Миколаївна (д.п.н., проф.)
32 09.03 –12.20 0111 U 009198 Актуальні проблеми історико-педагогічного знання Кочубей Тетяна Дмитрівна(д.п.н., проф.)
33 09.11 –12.20 0111 U 007559 Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва Андрощук Людмила Михайлівна (к.п.н., доц.)
34 09.11 –12.20 0111 U 007541 Теоретичні та методичні засади розвитку музичних здібностей студентів у процесі професійної підготовки. Семенчук Василь Васильович (доц.)
35 09.11 –12.20 0111 U 007536 Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу Бойченко Валентина Василівна (к.п.н., доц.)
36 01.16 –12.20 0116U 006437 Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій Годованюк Тетяна Леонідівна (к.п.н., доц.)
37 02.15 –12.20 0115 U 000071 Вітчизняна та зарубіжна мистецько-педагогічна спадщина (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна (д.п.н., доц.)
38 08.11 –12.20 0111 U 007560 Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ ПензайСергій Анатолійович(к. наук з фіз..вих. та спорту, доц.)
39 09.11 –12.20 0111 U 007529 Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора та вихователя здорового способу життя Соколенко Людмила Степанівна (к. п., доц.)
40 09.11 –12.20 0111 U 007550 Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики Піонтковська Тетяна Олександрівна(к. філол.н.,доц.)
41 09.11 –12.20 0111 U 007527 Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті Гембарук Алла Степанівна (к.п.н., доц.)
42 09.11 –06.20 0111 U 007542 Вплив мистецтва на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва Сирота Всеволод Маркович (к.п.н., доц.)
43 09.11 –12.20 0111 U 007543 Адаптивна система вивчення іноземної мови в немовному вузі Заболотна Оксана Адольфівна(д.п.н., проф.)
44 09.11 –12.20 0111 U 007548 Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою Безверхня Галина Василівна (к.наук з фіз.вих. та спорту, доц.)
45 01.17 –12.20 0117 U 002125 Інтегративно-галузевий підхід до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін до роботи в основній школі Мартинюк Михайло Тадейович (д.п.н., проф.)
46. 01.17 –12.20 0117 U 002126 Оновлення концептуальних засад превентивної та інклюзивної  освіти на етапі Євроінтеграції Рогальська-Яблонська Інна Петрівна