Актуальні проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи

Науково-дослідна лабораторія „Актуальні проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи” створена в 2001р. за підтримки директора інституту педагогіки АПН України В.М. Мадзігона.

Науково-дослідна лабораторія є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів університету, вчителів та керівників загальноосвітніх шкіл, працівників відділів освіти до вивчення проблеми технологічної підготовки учнів загальноосвітньої школи. Лабораторія існує на громадських засадах. Її робота  координується лабораторією технологічної підготовки і політехнічної творчості Інституту педагогіки АПН України. Наукова, навчально-наукова, громадська діяльність лабораторії здійснюється за планами, затвердженими науково-технічною радою університету і узгодженими з Академією педагогічних наук України.

На базі лабораторії проводяться теоретичні та експериментальні дослідження з проблем технологічної підготовки учнів, забезпечується підвищення якості підготовки вчителів трудового навчання та технологій та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу технолого-педагогічного факультету.

У лабораторії виконуються наукові роботи аспірантами, здобувачами, докторантами, викладачами кафедр факультету, що працюють над науковими дослідженнями в галузі проблем, які відповідають профілю діяльності лабораторії, а також магістрантами та студентами в порядку виконання випускових кваліфікаційних робіт та планами роботи студентських наукових гуртків.

Членами лабораторії науково обгрунтовано та експериментально перевірено зміст, моделі та методика профільної технологічної підготовки старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів, розроблено та обґрунтовано проектно-технологічну систему трудового навчання.

У 2012-2013 роках членами лабораторії здійснювалася розробка держбюджетної теми “Зміст та методика профільної технологічної підготовки учнів старших класів”. Керівник розробки – доктор педагогічних наук, професор Коберник О.М.

Для пропаганди результатів досліджень та розробок члени лабораторії беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських науково-практичних конференціях, різноманітних виставках, семінарах, проводить виїзні засідання в навчальних закладах. Члени лабораторії систематично публікують свої наукові доробки у фахових виданнях, в тому числі в збірниках наукових праць «Педагогічний альманах», «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи» та фахових періодичних виданнях «Рідна школа», «Трудова підготовка в закладах освіти», «Трудове неавчання», «Молодь і ринок».

Членами лабораторії за час її існування підготовлено і захищено 2 дисертаційних дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, 14 кандидатських дисертацій. На даний час здійснюється написання 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій за напрямом діяльності лабораторії.

Керівник лабороторії – Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор.

Коберник ОМКоберник Олександр Миколайович

Основні завдання лабораторії:

Колектив лабораторії працює над вирішенням актуальних проблем технологічної підготовки. Основними напрямами є:

 • Концептуальні засади профільної та професійної підготовки старшокласників.
 • Моделі профільної та професійної підготовки старшокласників в сільській та міській місцевості.
 • Зміст профільної та професійної підготовки учнів старших класів загальноосвітньої школи.
 • Сучасні технології, форми, методи та засоби профільної та професійної підготовки старшокласників ЗНЗ.
 • Міжшкільні навчально-виробничі комбінати як форма здійснення профільної та професійної підготовки учнів старших класів ЗНЗ.

 

У рамках діяльності лабораторії проводяться засідання, на яких розглядалися актуальні питання:

– обгрунтування нової Концепції профільного навчання в старшій школі;

– про методичне забезпечення реалізації нового стандарту та програми з трудового навчання для 5-9 класів;

– обгрунтування моделі підготовки магістрів технологічної освіти;

– про науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів технологій.

Співпраця з державними структурами, науковими установами та освітніми закладами:

7 червня 2013 року проведено виїзне засідання кафедри на базі Гайворонського МНВК кіровоградської області. У засіданні взяли участь вчителі МНВК, трудового навчання Гайворонського району та викладачі кафедри. На засіданні головували завідувач Гайворонського РВО Романюк Тамара Борисівна та завідувач кафедрою професор Коберник Олександр Миколайович.

28 жовтня та 17 квітня викладачами кафедри проведено навчально-методичні семінари для вчителів трудового навчання та технологій Гайсинського та Монастирищенського районів. Під час вищезазначених семінарів обговорювалися актуальні проблеми оновлення змісту трудового навчання в 5 – 9 класів в 2013-2014 н.р.

5 листопада 2013 року Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції “Актуальні проблеми профільної та професійної підготовки учнів старших класів загальноосвітньої школи”.

Проведено регіональний науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи технологічної освіти» (15 грудня 2014 року).

Форми роботи:

Основними формами роботи членів науково-дослідної лабораторії є наукові розробки та дослідження за основними напрямами діяльності лабораторії, розробка держбюджетних тем, написання дисертаційних робіт, монографій, підручників, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, статей тощо, участь у роботі науково-практичних конференцій та семінарів різного рівня, проведення спільних засідань з науково-педагогічними та педагогічними колективами.

Результати роботи

За останні роки основними результатами роботи лабораторії є:

 • Розроблено Концепцію технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Розроблено і впроваджено навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання 5-9 класи, Технології 10-11 класи (рівень стандарту)
 • Розроблено і впроваджено підручники «Технології 10 клас», «Технології 11 клас».
 • Розроблено та видрукувано навчально-методичні посібники «Зміст та методика навчання технології у 10 класі», «Сучасний урок технологій у старшій школі».

Розроблено, видрукувано та впроваджено в навчальний процес

 • монографію:
 1. Терещук А. І. Технологічна підготовка учнів старшої школи: теорія і методика : монографія / А. І. Терещук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – 288 с.
 • навчально-методичні посібники:
 1. Сучасний урок технологій у старшій школі : навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М.Коберника. – Умань : ПП Жовтий, – 232 с.
 2. Хоменко Л.М. Технологія обробки деталей та вузлів швейних виробів / уклад. Людмила Миколаївна Хоменко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – 86 с. (3,5 д.а.)
 3. Хоменко Л.М. Основи проектування і моделювання : курс лекцій / уклад. Людмила Миколаївна Хоменко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – 60 с. (2,6 д.а.)
 4. Хоменко Л.М. Основи швейного виробництва : курс лекцій / уклад. Людмила Миколаївна Хоменко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013.– 56 с. (2,3 д.а.)
 5. Мелентьєв О.Б. Теорія і методика позашкільної освіти / О.Б. Мелентьєв. – Умань : ВПЦ „АЛМІ”, 2013 – 182 с.
 6. Мелентьєв О.Б. Методика організація творчої діяльності / О.Б. Мелентьєв. – Умань: ВПЦ „АЛМІ”, 2013 – 165 с.
 7. Мелентьєв О.Б. Проектування та виготовлення бумерангів, повітряних зміїв і кайтів / О.Б. Мелентьєв. – Умань, ВПЦ „АЛМІ”, – 163 с.
 8. Теорія та методика навчання технології : навчальний посібник / І.П. Андрощук, І.В. Андрощук, В.В. Бербец, О.В. Бялик та ін. / за заг. ред. О.М.Коберника. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 482 с.
 9. Бербец В.В. Професійне самовизначення особистості : навчальний посібник / уклад. Віталій Васильович Бербец – 2-е видання, доповнене. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2014. – 166 с.
 10. Бербец В.В. Наукова організація праці вчителя технологій : навчальний посібник / уклад. Віталій Васильович Бербец. – 2-е видання, доповнене. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2014. – 163 с.
 11. Бербец Т.М. Технологічний практикум (технологія обробки харчових продуктів) : навчальний посібник / уклад. Тетяна Миколаївна Бербец . – Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. – 126 с.
 12. Формування творчої особистості учнів в процесі технологічної освіти / кол. авторів: Н.В. Дубова, Л.В. Крутченко, В.С. Потапкін, В.В. Харитонова // Навч. посібн. для студ. педагогічних ВНЗ. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – 112 с.

Проведено попередній захист дисертаційного дослідження Хренової Вікторії Валеріївни (Хмельницький національний університет) на тему «Підготовка майбутніх вчителів технологій до профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (23 жовтня 2014 року).


Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №2. ауд.301.

Тел.  (04744) 5-21-91

E-mail: k_tmnt302@mail.ru