«Проблеми українознавства в освітньому просторі України»

Сивачук

 

Керівник наукової школи

Сивачук Наталія Петрівна

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання

 

Діяльність наукової школи. Наукову школу «Проблеми українознавства в освітньому просторі України» було засновано у 1999 році. До її складу входять співробітники науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю» (керівник – канд., пед. наук, проф. Сивачук Наталія Петрівна).

Результати своїх наукових досліджень члени наукової школи представляють у журналі «Гумань» (наукове, громадсько-політичне, культурно-мистецьке, філологічне, релігійно-філософське, педагогічне видання; реєстраційний номер КВ № 19780 – 9580Р від 22.03.2013 р.) та у виданні «Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю».

Актуальність проблематики. Українознавчі проблеми педагогічної думки спрямовані на самопізнання і самоусвідомлення, на необхідність розкрити світові самих себе, а не послуговуватися чужими оцінками. Саме українознавство як цілісна галузь знань про українців і Україну сприяє осмисленню наскрізних архетипно-ментальних, культурно-історичних феноменів, на яких тримається «тяглість українського буття, етно-соціо-природокультурологічної єдності» (В. Крисаченко).

Сьогодні виразно простежується надмірне захоплення, копіювання зарубіжного досвіду, недостатньо апробованого на національному ґрунті. У цьому зв’язку посилення уваги до унікальної власної культурно-історичної спадщини не викликає сумніву. Події останніх років засвідчили, що покоління, виховане на хвилі національного піднесення кінця 80-х – 90-х років ХХ ст., стало на захист рідної землі сьогодні.

В Україні посилюється духовна криза. Найбільш гостро це відчувається в науці, культурі, освіті. Відбувається нівелювання моральних орієнтацій, маргіналізація духовних цінностей, руйнування цілісного інформаційного та культурного простору, подальше розмивання підвалин національної консолідації. Духовна деградація українського суспільства як у дзеркалі відображається в стані та у змісті засобів масової інформації, які тепер стали чи не головним чинником «виховання» та просвітництва. Молоді нав’язується «кліпова», касетна, інтернетна система мислення та виховання, що призводить до втрати висхідної ідеї освіти не тільки в її етнонаціональній, а й у загальнолюдській сутності. На зміну етнонаціональним цінностям, що консолідують суспільство, підсовується сурогат так званої масової культури. Такий підхід спричинить втрату цементуючих начал: мови, культури, віри, пам’яті, внаслідок чого нація втрачає свою перспективу.

Українському патріотизму серйозний виклик диктує відкрите інформаційне суспільство, глобалізаційні процеси у сучасному світі, рецидиви імперської політики наших сусідів. Необхідно цим явищам активно протистояти.

За таких умов виникає гостра необхідність у педагогах – науковцях особистісного типу, патріотах, національно свідомих громадянах, здатних адекватно оцінити себе в Україні і Україну в собі, осмислити свою місію у царині освіти, стати провідниками національної ідеї в освіті.

Методологічна основа ґрунтується на міждисциплінарному підході, який зумовлює поєднання філософських, гуманітарних знань з донауковими знаннями, народною мудрістю; основується на культурно-історичному підході, що враховує історичну ретроспективу, специфіку культури, освіти всіх земель України, універсальні (загальнолюдські) і національні цінності та гуманістичну перспективу; ґрунтується на архетипно-символічному, міфологічному, концептному смислах; художньо-естетичному сприйнятті; ідеях та настановах з проблем національної освіти й виховання, поданих у державних нормативних документах України.

Методологічний інструментарій дослідження проблем українознавства в освітньому просторі України розглядається як взаємопов’язаний органічно цілісний комплекс трьох основних компонентів: а) принципи (правила) дослідження; б) методи (прийоми, способи) пізнання; в) допоміжні або спеціальні засоби дослідження: оргтехніка, інформаційні, технологічні, обчислювальна техніка тощо.

Теоретичну основу становлять:

 • філософські концепції функціонування та розвитку освітніх систем, в яких формуються теоретичні основи розбудови освіти на засадах розв’язання суперечностей між зростаючою уніфікацією культурного життя нації та збереження їх національної ідентичності (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, С. Кримський);
 • теоретичні положення щодо дослідження педагогічних процесів, педагогічної думки з позицій компаративістики (Н. Абашкіна, Т. Десятов, Г. Лактіонова, О. Матвієнко, Л. Пуховська, І. Руснак);
 • концепції побудови національної школи (Г. Ващенко, М. Грушевський, С. Русова, С. Сірополко, І. Стешенко, Б. Ступарик, Я. Чепіга, І. Ющишин);
 • концепції національного виховання (І. Бех, Г. Ващенко, О. Вишневський, В. Каюков, В. Кузь, Ю. Руденко, Л. Хомич, П. Щербань);
 • дослідження з проблем розвитку педагогічної науки, українознавчої педагогічної думки, розвитку національного шкільництва (Н. Агафонов, Л. Вовк, І. Зайченко, В. Курило, В. Майборода, Г. Наш, О. Савченко, С. Сисоєва, О. Сухомлинська);
 • аналіз батьківщинознавчого компонента в змісті навчання і виховання (С. Єфремов, Д. Розанов, О. Родонежський, Д. Семенов, К. Ушинський);
 • концепції становлення і розвитку українознавства (В. Вернадський, М. Васильківський, М. Грушевський, М. Драгоманов, В. Євтух, М. Жулинський, Ю. Ковалів, П. Кононенко, В. Кубійович, Л. Мафтін, В. Пачовський, В. Сергійчук, Р. Скульський, М. Стельмахович, І. Стешенко, Б. Ступарик, Ф. Сушицький, О. Таланчук, Л. Токар, Т. Усатенко);
 • аксіологічне осмислення українознавчих концептів (О. Вишневський, І. Зязюн, П. Ігнатенко, В. Огнев’юк, В. Крижко, О. Семеног);
 • теорії, що є визначальними в архетипно-символічній системі (С. Аверінцев, В. Буряк, М. Дмитренко, М. Еліаде, В. Жайворонок, С. Кримський, О. Лосєв, Ю. Лотман, О. Потебня, З. Фройд, К. Юнг);
 • фундаментальні праці дослідників міфу (В. Давидюк, М. Еліаде, О. Лосєв, Є. Мелетинський, І. Нечуй-Левицький, В. Топоров);
 • проблеми художнього сприйняття, творчої діяльності, спілкування з мистецтвом як структурного педагогічного знання (І. Зязюн, О. Кульчицька, Н. Ничкало, В. Радкевич, О. Рудницька, Г. Сотська);
 • матеріали студій з проблем теорії поетики міфу та міфопоетичних структур (В. Давидюк, Л. Дунаєвська, Л. Копаниця, М. Чумарна);
 • дослідження з проблем регіонального українознавства (П. Чубинський, І. Франко, В. Гнатюк, В. Шухевич, А. Кримський, Р. Кирчів, Б. Грінченко, Ф. Колесса, Д. Яворницький, К. Квітка, О. Роздольський, Хр. Ящуржинський, О. Дей, І. Березовський, С. Мишанич, С. Грица, Л. Орел, М. Пазяк, Н. Шумада, М. Дмитренко, О. Правдюк, В. Давидюк, С. Китова, В. Лєбедєв).

Завдання наукової школи:

 • наукове осмислення місії українознавства в освітньому просторі України відповідно запитів ХХІ ст.;
 • наукове обґрунтування процесу підготовки студентів до організації українознавчої роботи в школі;
 • проведення діагностичного дослідження питомої ваги українознавства у навчально-виховному процесі сучасної науки та його впливу на становлення національної самосвідомості учнів;
 • розробка дослідницьких (моніторингових) програм, наукових гіпотез, концепцій розвитку професіоналізму вчителів-українознавців, нових педагогічних теорій і практик, методів і прийомів, освітніх технологій, спрямованих на досягнення найвищого рівня професіоналізму, забезпечення професійно-особистісного росту учителів-українознавців;
 • осмислення і обґрунтування наукових підходів щодо аналізу українознавчих проблем педагогічної думки в класичній парадигмі ХІХ століття;
 • аналіз педагогічного досвіду вчителів-українознавців, вивчення динаміки їх професійно-особистісного росту;
 • аналіз досягнень і прорахунків у введенні українознавства в навчальні плани шкіл кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.;
 • обґрунтування перспектив розвитку українознавства в освітньому просторі України;
 • підготовка дисертаційних досліджень з проблем українознавства в освітньому просторі України;
 • обговорення основних результатів дисертаційних досліджень аспірантів, здобувачів;
 • підготовка відгуків на автореферати дисертаційних досліджень;
 • рецензування навчальних і робочих програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з українознавства;
 • вивчення, узагальнення та пропагування передового науково-педагогічного досвіду викладання українознавства в освітніх установах;
 • підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з проблем українознавства в освітньому просторі України;
 • інтеграція теоретичних доробків наукової школи в навчальний процес сучасної школи;
 • постійне залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді;
 • збереження традицій і цінностей наукової школи.

Напрями досліджень наукової школи.

 • Проблеми підготовки студентів-філологів до народознавчої роботи в школі.
 • Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі.
 • Проблеми підготовки студентів-філологів до родинного виховання на засадах народної педагогіки українців.
 • Проблеми національного виховання в елітарних українських родинах 2 половини ХІХ – початку ХХ століття.
 • Проблеми формування патріотизму молодших школярів засобами українського фольклору (2 половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.).
 • Проблеми збереження фольклорної пам’яті регіону.
 • Проблеми родинних цінностей, родинного виховання в етнопедагогічній традиції історичної Уманщини.
 • Проблеми підготовки студентів до пошуково-експедиційної роботи з українознавства.
 • Проблеми підготовки студентів до організації дозвіллєвої діяльності школярів сільської школи на засадах українознавства.
 • Виховання естетичних смаків майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва у процесі позааудиторної роботи.
 • Проблеми методики викладання українознавства в школі.
 • Проблеми методики викладання фольклору в школі.
 • Проблеми дослідження народної культури історичної Уманщини вченими ХІХ–ХХ ст. (І. Прісовський, Хр. Ящуржинський, В. Ящуржинський, В. Доманицький, О. Діденко, М. Мицик, В. Ілляшевич, П. Чубинський, М. Брижко).

Тематика досліджень  членів наукової школи:

 1. Сивачук Н.П., к.п.н., проф. «Проблеми українознавства в освітньому просторі України».
 2. Гончарук В.А., к.п.н., доц. «Методика викладання українознавства в сучасній школі».
 3. Йовенко Л.І., к.п.н., доц. «Особливості та проблеми національно-патріотичного виховання українців на сучасному етапі».
 4. Терешко І.Г., к.п.н., доц. «Формування ціннісних орієнтацій студентів-філологів у процесі фольклорно-етнографічної практики».
 5. Денисюк О.Ю., викл. «Виховання студентської молоді на традиціях мистецтва лірників і кобзарів».
 6. Калабська В.С., к.п.н., доц. «Фольклор як засіб патріотичного виховання».
 7. Мамчур Н.С., к.п.н., доц. «Проблема методики викладання вишивкарства в сучасній школі».
 8. Семенчук В.В., доц. «Проблема методики викладання вишивкарства в сучасній школі»
 9. Санівський О.М., викл. «Українознавчий вимір педагогіки В. О. Сухомлинського».
 10. Циганок О.О., ст. викл. «Підготовка майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в загальноосвітній школі».
 11. Яремчук В.В., викл. «Становлення і розвиток українознавства в освітньому просторі України 80-х рр. ХХ – початку ХХІ століття».
 12. Кириченко В.Г., викл. «Підготовка учителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства».

Захист кандидатських дисертацій під керівництвом проф. Сивачук Н. П.:

 1. Денисенко В. А. «Підготовка майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи»: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України, дата захисту – 21 травня 2003 р.
 2. Ярошинська О. О. «Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки»: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України, дата захисту – 9 червня 2005 р.
 3. Йовенко Л. І. «Підготовка студентів- філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання»: 00.04 – теорія і методика професійної освіти, Спеціальна вчена рада Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, дата захисту – 21 жовтня 2005 р.
 4. Хлистун І. Г. «Національне виховання в родинах української еліти (кінець ХІХ – початок ХХ століття)»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України, дата захисту – 21 жовтня 2006 р.
 5. Дудник Н.В. «Формування сміхової культури українців у студентів-філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи»: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Спеціальна вчена рада Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, дата захисту – 31 січня 2007 р.
 6. Калабська В.С. «Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору ІІ половини ХІХ – І чверті ХХ ст.»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України, дата захисту – січень 2014 р.

Попередній захист дисертаційних досліджень під керівництвом проф. Сивачук Н. П.

 1. Циганок О. О. «Підготовка майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в загальноосвітній школі» : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 2. Кириченко В. Г. «Підготовка учителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства» : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 3. Яремчук В. В. «Становлення і розвиток українознавства (народознавства) в освітньому просторі України 80-х р.р. ХХ ст. – початку ХХІ ст.» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Під керівництвом проф. Сивачук Н. П. працюють над написанням дисертацій:

 • Санівський О. М. Тема дисертаційного дослідження: «Українознавчий вимір педагогіки В. О. Сухомлинського».
 • Семенчук В. В. Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх вчителів філологічних спеціальностей до фольклорно-етнографічної діяльності в загальноосвітній школі».
 • Денисюк О. О. Тема дисертаційного дослідження: «Виховання молоді на традиціях кобзарів і лірників».

Основні публікації:

 1. Сивачук Н. П. Уманське весілля / Н. П. Сивачук // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 201 с.
 2. Українська міфологія : навчальний посібник / [укл. Н. П. Сивачук]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 249 с.
 3. Етнопедагогіка : навчально-методичний посібник / укл.: Л. І. Йовенко. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 224 с.
 4. Українська міфологія : хрестоматія [посібник для студентів і магістрантів факультету української філології] / упорядники Наталія Петрівна Сивачук, Оксана Олександрівна Циганок. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 230 с.
 5. Сивачук Н. П.Український дитячий фольклор : навчально-методичний комплекс / Н. Сивачук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 353 с.
 6. Етнопедагогічні дослідження: історія, досвід, перспективи : навчальний посібник / Авторський колектив : І. Г. Терешко, Л. І. Йовенко, В. С. Калабська. – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2015. – 260 с.
 7. Сивачук Н. П., Терешко І. Г. Методичні рекомендації написання наукових досліджень з українознавства. Навчально-методичний посібник / [укладачі Н. П. Сивачук, І. Г. Терешко] – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 68 с.
 8. Теорія і методика українознавчих досліджень : навчально-методичний посібник / [укладачі Н. П. Сивачук, І. Г. Терешко]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 140 с.
 9. Циганок О. О. Практична етнографія : навчальний посібник / О. Циганок. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 153 с.
 • Основи народознавства : навчальний посібник / [укл. І. Терешко, В. Гончарук]. – 2-ге вид. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 347 с.
 • Терешко І. Г., Йовенко Л. І. Науково-методичні основи організації фольклорного свята в школі : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Інна Терешко, Лариса Йовенко. – Умань, ПП Жовтий О. О., 2013. – 300 с.

Фольклорно-етнографічні довідники:

 1. Сивачук Н. П., Циганок О. О. Фольклорно-етнографічна спадщина с. Косенівка Уманського району Черкаської області. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 118 с.
 2. Йовенко Л. І., Терешко І. Г. Фольклорно-етнографічна спадщина села Талалаївка Христинівського району Черкаської області. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 66 с.
 3. Фольклорно-етнографічна спадщина села Танське Уманського району Черкаської області / Терешко І. Г., Йовенко Л. І. – Умань : ФПО Жовтий, 2015. – 144 с.
 4. Фольклорно-етнографічна спадщина села Роги Уманського району Черкаської області / Л. Йовенко, В. Семенчук. – Умань : ФПО Жовтий, 2015. – 71 с.

Основні досягнення наукової школи:

 • Захищено 6 дисертаційних досліджень під керівництвом проф. Сивачук Н. П.: «Підготовка майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи» (Денисенко В.А.), «Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки» (Ярошинська О.О.), «Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання» (Йовенко Л.І.), «Національне виховання в родинах української еліти (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» (Хлистун І.Г.), «Формування сміхової культури українців у студентів-філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи» (Дудник Н.В.), «Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору ІІ половини ХІХ – І чверті ХХ ст.» (Калабська В.С.).
 • Досліджено історію впровадження українознавства в освіту в 20–30-х роках ХХ століття.
 • Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель підготовки майбутніх учителів-філологів до експедиційної роботи з учнями.
 • Укладено науковий архів фольклорно-етнографічного матеріалу історичної Уманщини.
 • Створено аудіо- та відеотеку регіонального фольклорного матеріалу.
 • Зібрано колекцію старовинних предметів культури та побуту історичної Уманщини.

Громадське визнання досягнень представників школи:

Керівник наукової школи, проф. Сивачук Н. П. отримала такі нагороди: «Відмінник народної освіти УРСР», «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України».

У 2015 р. з нагоди 85-річчя Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини нагороджені:

 • Сивачук Н. П. – Подякою Уманської районної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, якісну підготовку науково-педагогічних кадрів, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки;
 • Сивачук Н. П. – Подякою Уманської міської ради за активну участь у культурному житті міста та регіону, високий професіоналізм, творчий потенціал, збереження і примноження національних культурних надбань;
 • Мамчур Н. С. – Подякою Уманської міської ради за активну участь у культурному житті міста та регіону, високий професіоналізм, творчий потенціал, збереження і примноження національних культурних надбань;
 • Семенчук В. В. – Подякою відділу освіти Уманської районної державної адміністрації за вагомий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді Уманського району та активну співпрацю з навчальними закладами;
 • Семенчук В. В. – Подякою Уманської міської ради за активну участь у культурному житті міста та регіону, високий професіоналізм, творчий потенціал, збереження і примноження національних культурних надбань.

Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами.

1) співпраця з ВНЗ і науковими установами:

 • Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ);
 • Інститутом педагогіки АПН України (м. Київ);
 • Інститутом народознавства НАН України (м. Львів);
 • Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів);
 • Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України;
 • Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова;
 • Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького;
 • Українським центром народної культури «Музеєм Івана Гончара»;

2) загальноосвітніми навчальними закладами:

 • Уманського району (сіл Косенівка, Дмитрушки, Легедзине, Городецьке, Сушківка, Танське, Ладижинка, Колодисте, Ропотуха, Полянецьке);
 • Христинівського району (сіл Велика Севастянівка, Ліщинівка, Угловатка);
 • Монастирищенського району (села Бачкурине);
 • Тальнівського району (села Вишнопіль);
 • Маньківського району (села Молодецьке);
 • Жашківського району (сіл Вороне, Житниця, Кривчуне);
 • Лисянського району (смт. Лисянка).

Виконання НДР, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Члени наукової школи працюють над держбюджетною темою «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства» (державний реєстраційний номер 0114U000498 супровідний лист № 61/01 від 16 січня 2014 року).

Керівник – кандидат педагогічних наук, професор Сивачук Наталія Петрівна.

Термін виконання держбюджетної теми – з січня 2014 р. по грудень 2016 р.

За період існування наукової школи підготовлено 6 кандидатів наук; опубліковано 3 монографії, 5 підручників, 98 навчальних посібників; отримано 1 авторське свідоцтво; проведено 8 міжнародних та 10 всеукраїнських конференцій, 75 семінарів.