Паспорти спеціальностей

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.05 – СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

I. Формула спеціальності:
Галузь педагогічної науки, яка вивчає особливості соціального виховання, виховні можливості соціального середовища й оптимальні умови соціалізації особистості, розглядає закономірності взаємодії та взаємозв’язку особистості, мікро-та макросоціум.
II. Напрями досліджень:
1. Історія становлення та проблеми розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи і Україні і в зарубіжних країнах.
2. Зміст, форми та методи соціально-педагогічної роботи, відповідальності за збереження життя, природи, культури.
3. Моральні норми та цінності як основа соціалізації особистості.
4. Соціально-педагогічний патронаж і соціальна робота з різними категоріями населення. Зміст, форми та прийоми соціально-педагогічної підтримки.
5. Проблеми статево-рольової соціалізації особистості, форми та методи роботи в сімейно-побутовому середовищі, за місцем проживання, у позашкільних закладах і центрах дитячої творчості.
6. Соціально-педагогічна підтримка та соціальна робота з дітьми-інвалідами, сиротами, дітьми, які залишилися без опіки дорослих; проблеми соціальної педагогіки у школі: структурний і порівняльний аналіз навчально-виховних систем і моделей соціалізації дітей, підлітків, старшокласників.
7. Зміст, форми та методи, соціально-педагогічні умови формування особистості в різних видах соціально значущої діяльності: громадсько-політичної, морально-етичної, фізкультурно-оздоровчої, художньо-творчої.
8. Розвиток особистості в загальнолюдському та національному соціокультурному контексті та культурно-дозвіллєвої діяльності в соціумі.
9. Соціально-педагогічні чинники розвитку дитячо-підліткових і молодіжних ініціатив, дитячих і молодіжних об’єднань та організацій.
10. Соціально-педагогічні аспекти профілактики девіантної поведінки дітей і підлітків; профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
11. Основи соціально-педагогічного консультування у школі, сім’ї, мікрорайоні.
12. Багатоступенева підготовка соціальних педагогів і спеціалістів із соціальної роботи.
13. Соціально-правовий аспект у роботі з дітьми та молоддю.
14. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості.
15. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю, що потребують особливої уваги.
16. Соціально-педагогічна робота з сім’ями різного типу: багатодітними, молодими, кризовими, прийомними.
17. Теоретичні основи технологій соціально-педагогічної роботи: соціально-педагогічна діагностика й експертиза, методи групової роботи; технології роботи з дітьми-інвалідами, технології соціально-педагогічної роботи в міжнаціональному соціумі.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI
13.00.07 – ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

I. Формула спеціальності:
Галузь педагогічної науки, яка вивчає методологічні, теоретичні та методичні проблеми теорії та практики виховання в дошкільних, середніх загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; обґрунтовує методологічне, теоретичне та прикладне забезпечення її розвитку й умови створення системи виховання особистості.
II. Напрями досліджень:
1. Дослідження проблем громадянського виховання.
2. Дослідження проблем виховання дітей і молоді в сучасних соціально-педагогічних системах, розроблення полі функціональних гнучких виховних структур і їх моделей у середніх загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
3. Теоретичне обґрунтування оптимізації виховного процесу в сім’ї, дошкільних, середніх загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; вивчення можливостей виховного потенціалу спілкування у процесі взаємодії вчителя з учнем.
4. Дослідження нових виховних технологій соціокультурного становлення особистості у процесі виховання, самовиховання.
5. Обґрунтування методології, теорії та методики досліджень у галузі виховання, технологій виховної діяльності в дошкільних, середніх загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, формування культури міжособистісного спілкування та толерантності у полікультурному середовищі, гуманізація освіти як основа полікультурного виховання.
6. Дослідження передумов гуманізації виховного процесу в різних типах навчально-виховних закладів, формування системи ціннісних орієнтацій, морально-духовного світу й етики спілкування дітей і молоді.
7. Дослідження проблеми створення особистісно орієнтованої системи виховання дітей і молоді, стимулювання їхньої самодіяльності та самостійності; проблем індивідуалізації виховання, теорії та методики виховання колективу в умовах демократичного суспільства.
8. Вивчення, порівняльний аналіз і оцінка вітчизняних і зарубіжних виховних систем і часткових методик.
9. Визначення тенденцій історичного розвитку та становлення української родинної педагогіки, національної системи виховання дітей та молоді.
10. Дослідження проблеми національного, патріотичного й інтернаціонального виховання дітей і молоді, напрямів становлення в особистості національної свідомості та самосвідомості.
11. Дослідження психолого-педагогічних закономірностей і індивідуальних особливостей розвитку дітей і молоді, їхніх інтересів, нахилів й організації виховної роботи з талановитою й обдарованою учнівською молоддю.
12. Дослідження проблем виховної діяльності дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного, професійно-технічного та вищого навчального закладу із соціально та духовно неблагополучними, неповними, багатодітними сім’ями; організаційно-педагогічних основ діяльності сімейних і державних дитячих будинків, шкіл-інтернатів.
13. Обґрунтування системи ціннісно-трудових професійних орієнтацій та індивідуалізації професійного самовизначення особистості, теоретичних основ соціалізації дітей і молоді.
14. Дослідження проблем формування життєвої компетентності дітей і молоді.
15. Обґрунтування основ військово-патріотичного виховання, формування в молоді ціннісних орієнтирів здорового способу життя, запобігання відхилень у їхньому психічному, фізичному, соціальному розвитку та подолання аморальних і асоціальних проявів у поведінці особистості.
16. Формування художньо-естетичної культури особистості, вибору сфери мистецької діяльності.
17. Дослідження теоретичних основ формування екологічної культури особистості та практики екологічного виховання дітей і молоді в дошкільних, середніх загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.