Перелік документів

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу (якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця).
3. Копія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
4. Особова картка за формою П-2 ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343 (z0484-95), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники). В усіх документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному паспорті.
5. Копія диплома магістра (спеціаліста) – 2 примірники. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, видана Міністерством освіти і науки України.
6. У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документу про зміну прізвища. Копії зазначених документів подаються у 2-х примірниках.
7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.діяла на час складання кандидатського іспиту (2 примірники).
8. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).
Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завіду-вачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, докто¬ром наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печат¬кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
10. Відгук наукового керівника з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника.
11. Витяг з протоколу ради організації, де виконувалася дисертація (або до якої був прикріплений здобувач), про затвердження теми.
12. Витяг з протоколу Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України про затвердження теми (оригінал).
13.Список публікацій здобувача за темою дослідження у такому порядку: монографії, статті у фахових виданнях, статті в інших виданнях, збірниках наукових праць, статті у збірниках матеріалів конференцій, тези у збірниках тез конференцій, методичні рекомендації.
14. Копії довідок про впровадження результатів дисертаційної роботи.
Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:
дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо¬теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утво¬рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc (2 примірники);
компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла – dis.doc (2 примірники).
При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.