«В.О. Сухомлинський і педагогіка ХХІ століття»

Кузь В.Г.

 

Керівник наукової школи

Кузь Володимир Григорович

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії педагогічних і соціальних наук , завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології

 

Діяльність наукової школи. Наукова школа «Педагогіка ХХІ століття» доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України Кузя В. Г. заснована у 1993 році. На базі наукової школи діє науково-дослідна лабораторія з питань дослідження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського, яка є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів університету, вчителів шкіл, працівників дошкільних установ до вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського, освоєння й упровадження в життя творчого доробку видатного українського педагога.

Кузь Володимр Григорович є завідувачем науково-дослідної лабораторії «Василь Сухомлинський і школа XXI століття», автор майже трьохсот наукових праць.

Актуальними напрямами діяльності наукової школи «Педагогіка ХХІ століття» є дослідження проблеми теорії та історії педагогіки, зокрема:

 • організація та функціонування навчально-виховних комплексів «школа-дошкільний навчальний заклад»;
 • вивчення та запровадження ідей педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в практику сучасної школи;
 • розвиток української педагогічної думки у ХХ–ХХІ столітті;
 • розвиток національних цінностей у виховному процесі загальноосвітньої школи;
 • компаративістика як методологічне підґрунтя наукових досліджень;
 • розробка психолого-педагогічних умов соціалізації дітей та молоді;
 • виховання громадянських якостей у школярів та молоді;
 • підготовка майбутніх учителів та вихователів до професійної діяльності.

Теоретико-методологічні основи історико-педагогічних досліджень школи В. Г. Кузя обумовлюються науково-дисциплінарними змінами в теоретичному фундаменті педагогіки та історії педагогіки в результаті розвитку психолого-педагогічного знання соціальні детермінації.

Система теоретико-методологічних підходів наукової школи «Педагогіка ХХІ століття» представлена трьома основними групами: базовими, які забезпечують науково-коректну структуру дослідження; парадигмальними, в основі яких лежать концепції та теорії, що визначають детермінацію суспільного розвитку людства; інструментальними, які допомагають визначити алгоритм стандартизованих дослідницьких завдань (порівняльно-зіставний, формальний, проблемно-генетичний, онтологічний, феноменологічний та ін.).

Завданнями наукової школи є:

 • вивчення й узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду, теорії і практики дошкільної та загальної педагогіки;
 • наукове обґрунтування й розроблення інноваційних форм, методів, засобів і технологій дошкільної, шкільної та вищої освіти, виховання й розвиток суб’єктів педагогічного процесу в системі неперервної освіти України;
 • формування готовності викладачів, студентів, учителів, вихователів до професійної діяльності в системі неперервної освіти України;
 • організація і проведення науково-організаційних заходів з метою апробації і поширення результатів наукових розвідок з питань тематики дослідження членів наукової школи.

Захист дисертацій під керівництвом проф. Кузя В. Г.:

 1. Поліщук О. В. «Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва»: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада Д 01.01.34 в Київському університеті імені Тараса Шевченка, дата захисту – 7 лютого 1997 р.
 2. Іщенко Л. В. «Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників»: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада К 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського, дата захисту – 22 грудня 1997 р.
 3. Ткачук Л. В. «Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада
  Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України, дата захисту – 8 лютого 2001 р.
 4. Кочубей Т. Д. «Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада К 26.455.01 у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, дата захисту – 31 січня 2002 р.
 5. Лебідь І. В. «Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект)»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада К 26.455.01 у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, дата захисту – 30 травня 2002 р.
 6. Середюк О. С. «Соціальне виховання учнів засобами музики в школах нового типу (на прикладі школи мистецтв)»: 13.00.05 – соціальна педагогіка, Спеціалізована вчена рада К 29.053.01 в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, дата захисту – 15 жовтня 2003 р.
 7. Суржикова І. А. «Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз)»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада Д 26.053.01 в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, дата захисту – 10 квітня 2003 р.
 8. Заболотна О. А. «Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України, дата захисту – 10 березня 2005 р.
 9. Демченко І. І. «Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва»: 13.00.07 – теорія і методика виховання, Спеціалізована вчена рада К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України, дата захисту – 1 березня 2005 р.
 • Макарчук В. В. «Продуктивна праця в досвіді шкіл України (60–70-ті роки ХХ століття)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, дата захисту – 16 листопада 2006 р.
 • Потапова Н. І. «Поєднання індивідуальних і групових форм навчальної діяльності в інтелектуальному розвитку молодших школярів» 13.00.09 – теорія навчання, Спеціалізована вчена рада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, дата захисту – 21 лютого 2006 р.
 • Лавроненко О. М «Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності»: 13.00.07 – теорія і методика виховання, Спеціалізована вчена рада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, дата захисту – 21 лютого 2006 р.
 • Залізняк А. М. «Підготовка майбутнього вихователя до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку»: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Спеціалізована вчена рада К 26.454.02 в Інституті вищої освіти АПН України, дата захисту – 29 вересня 2009 р.
 • Рогальська І. П. «Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві»: 13.00.05 – соціальна педагогіка, Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, дата захисту – 15 травня 2009 р.
 • Горбатюк Н. М. «Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ–ХХ століття»: 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, дата захисту – 19 березня 2009 р.
 • Волошин П. М. «Виховання громадянськості молодших школярів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу»: 13.00.07 – теорія і методика виховання, Спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України, дата захисту – 9 березня 2010 р.
 • Побірченко О. М «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи»: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Спеціалізована вчена рада К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, дата захисту – 16 листопада 2011 р.
 • Кочубей Т. Д. «Розвиток української педагогічної думки у другій пол. ХVII – кін. ХVIII ст.»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія, Вчена рада Д 29.053.03 у Державному закладі «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», дата захисту – 20 грудня 2013 р.
 • Кловак Г. Т. «Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець XIX – XX століття)»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Спеціалізована вчена рада Д 26.001.16 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, дата захисту – 19 травня 2005 р.

Працюють над написанням кандидатських дисертацій:

 • Ю. О.Ревук. – «Теорія виховання особистості А. С. Макаренка в сучасній школі»;
 • В.П. Паєвський «Морально-етичні цінності християнства як засіб підготовки вчителя до виховної роботи в школі»;
 • О. В. Лоюк – «Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи»
 • С. П.Екало – «Розвиток освіти та педагогічної думки на Черкащині в ІІ пол. ХХ ст.».

Працюють над написанням докторських дисертацій:

 • В. М. Кушнір – «Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ століття)»
 • С. М. Гаврилюк – «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до творчої педагогічної діяльності в ДНЗ
 • Л. І. Йовенко – «Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття»
 • 19 червня 2015 року відбувся попередній захист кандидатської дисертації «Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи» Лоюк О. В.
 • 22 червня відбувся попередній захист кандидатської дисертації «Патріотичне виховання засобами мистецтва вихованців сільських навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» Майбороди Н. О. (науковий керівник С. М. Гаврилюк).
 • 26 червня 2015 року відбувся попередній захист докторської дисертації «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості» Гаврилюк С. М.
 • 23 листопада 2015 року відбувся попередній захист докторської дисертації «Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ століття)» Кушнір В. М.

Основні досягнення наукової школи. Кузь В. Г. нагороджений: Ювілейною медаллю «За доблесну працю» (1970 р.); медаллю «Ветеран праці» (1987 р. ); почесним званням та медаллю «Заслужений діяч науки і техніки України» (1995 р.); орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1998 р. ); почесною грамотою Верховної ради України за особливі заслуги перед українським народом (2003 р.); нагороджений почесними знаками: «Антона Макаренка» (2005 р.), «Петра Могили» (2007 р.), «Ушинського К. Д.» (2008 р.), «Василя Сухомлинського» (2008 р.); почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2010 р.); відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «20 років незалежності України» (2012 р.).

Громадське визнання представників школи. Досягнення Володимира Кузя в галузі освіти та педагогічної науки отримали високу оцінку за кордоном. Вони узагальнені Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Велика Британія) та Американським біографічним інститутом (США). Його ім’я є в біографічних каталогах «Men of Achienement» – 17т. (1997) та «Who is who» – 25т. (1999), «200 Outstanding Intellectuals of the 20th century» – 1т. (2000), його нагороджено срібною медаллю «Міжнародна людина року 1996-1997» (Велика Британія), золотою медаллю «Людина року. Особистість ХХ тисячоліття» (США, 2001). Його зараховано до числа двох тисяч провідних учених ХХ століття.

Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами. Наукова школа співпрацює з НАПН України; Інститутом педагогіки; Інститутом проблем виховання; Українською асоціацією В. О. Сухомлинського; Державним педагогічно-меморіальним музеєм В. О. Сухомлинського (с. Павлиш); ЗОШ ім. В. О. Сухомлинського (с. Павлиш); Українським коледжом імені В. О. Сухомлинського (м. Київ); Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В. О. Сухомлинського; дошкільними навчальними закладами: ясла-садок комбінованого типу №12, ДНЗ ясла-садок комбінованого типу № 18 «Дзвіночок», ДНЗ №25 «Ягідка», ясла-садок комбінованого типу № 21 та ін.; загальноосвітніми навчальними закладами: ЗОШ № 11 – Уманська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 11 імені М. П. Бажана, Уманська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 імені О. С. Пушкіна, Уманська міська гімназія, Навчально-виховний комплекс № 24 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня», Уманський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7-колегіум» та ін.

Членами наукової школи за період існування підготовлено 4 доктора і 31 кандидата наук.