«Педагогіка соціалізації дітей та молоді»

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна
 

Керівник наукової школи

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти

 

Діяльність наукової школи. Наукова школа професора Рогальської-Яблонської Інни Петрівни, яка заснована у 2007 році, є середовищем підготовки кадрів вищої кваліфікації, де здійснюється науковий супровід молодих вчених у їх науковій творчості через безпосередній і тривалий науковий контакт керівника школи та його учнів. Це неформальний, усталений, професійний, науковий колектив викладачів-науковців та студентів факультету дошкільної та корекційної освіти, інтереси яких спрямовані на вирішення довготривалих актуальних проблем за науковими напрямами: дошкільна педагогіка, соціальна педагогіка та теорія і методика професійної освіти. Професійний колектив наукової школи об’єднаний вирішенням спільних завдань, присвячених розробці теоретичних та методичних засад соціального розвитку особистості в різних соціальних інституціях та визначенні й реалізації необхідних умов для самореалізації в сучасному соціумі.

На базі наукової школи діє науково-дослідна лабораторія «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті», яка є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних установ до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.

Актуальність проблематики. Сучасний етап розвитку української освітньої системи характерний низкою особливостей, які визначають тенденції створення варіативних моделей дошкільної освіти в державі. Ці тенденції обумовлені необхідністю спрямованості педагогічного процесу на особистісний розвиток, самовизначення та самоактуалізацію особистості.

Актуальність проблематики наукової школи на науково-теоретичному рівні базується на недостатній розробці теоретичних підходів до реалізації формування особистості дитини в суспільних інституціях на засадах взаємодії з сім’єю та необхідності пошуку і створення необхідних умов для самореалізації розвитку кожної дитини. Сучасні тенденції в розвитку освіти об’єднані одним важливим критерієм – її якістю, яка безпосередньо залежить від рівня професійної компетентності педагогів. Саме професійна підготовка педагогів нової генерації з новим педагогічним мисленням, зі сформованими педагогічними компетенціями, прагненням до особистісного самовдосконалення, до наукового пошуку нових моделей освіти – визначають необхідність створення наукової школи. Також актуальність проблеми підготовки фахівців на високому рівні обґрунтовується необхідністю науково-методичного забезпечення організації педагогічного процесу в освітніх закладах.

Таким чином, необхідність створення наукової школи обумовлювалась:

 • наявністю протиріччя між об’єктивною потребою суспільства в забезпеченні якості обов’язкової дошкільної освіти, формуванні ключових компетенцій дітей та недостатнім рівнем наукової розробки їх реалізації;
 • необхідністю становлення всебічно розвиненої особистості, починаючи з дошкільного віку, і недостатньою теоретичної розробкою педагогічних умов організації педагогічного процесу в освітніх закладах;
 • необхідністю професійної підготовки педагогічних кадрів нової генерації, з новим педагогічним мисленням та недостатньою науково-теоретичною розробкою формування професійної компетентності педагогів.

Актуальні напрями діяльності наукової школи «Педагогіка соціалізації дітей та молоді»:

 • професійна підготовка педагогів нової генерації, з новим педагогічним мисленням, сформованою компетентністю, прагненням до особистісного самовдосконалення;
 • формування професійної готовності молодих науковців до самостійної науково-дослідницької діяльності;
 • розширення наукового світогляду молодих аспірантів і докторантів;
 • організація спільної дослідницької діяльності з питань вихованості та соціалізованості дітей за програмою керівника школи та під його керівництвом;
 • розробка психолого-педагогічних умов соціалізації дітей та молоді;
 • підготовка майбутніх учителів та вихователів до професійної діяльності.

Теоретико-методологічну основу наукових досліджень школи Рогальської-Яблонської І. П. становлять філософські положення наукової теорії пізнання; діалектичні принципи про взаємозв’язок і взаємозумовленість закономірностей і явищ соціальної дійсності; теорії об’єктивного вивчення педагогічних явищ, процесів у розвитку і зв’язку з соціально-історичними умовами на основі єдності логічного та історичного, загального та особливого; концепції культури як сукупності практичних і духовних надбань суспільства, які відображають досягнутий рівень розвитку суспільства й людини, що втілюються в результатах продуктивної діяльності; теорії соціально-морального та етичного розвитку особистості; системний, діяльнісний, культурологічний, особистісно-орієнтований, аксіологічний, аналітичний, антропологічний, компетентнісний, синергетичний підходи; положення про цінність і розвиток здатності особистості до толерантної взаємодії, всебічний і гармонійний розвиток особистості незалежно від її фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей.

Завдання наукової школи :

 • формування потужного наукового потенціалу із докторів та кандидатів наук факультету дошкільної та корекційної освіти, що виконують наукові та науково-дослідні роботи за напрямом даної школи;
 • впровадження отриманих наукових результатів в практику діяльності освітніх закладів;
 • психолого-педагогічний супровід обдарованого студентства та молоді в галузі наукової діяльності;
 • науковий пошук нових моделей дошкільної та соціальної освіти на основі вивчення й узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду;
 • наукове обґрунтування й розроблення інноваційних форм, методів, засобів і технологій дошкільної, шкільної та вищої освіти, виховання й розвиток суб’єктів педагогічного процесу в системі неперервної освіти України;
 • організація і проведення науково-організаційних заходів з метою апробації і поширення результатів наукових розвідок з питань тематики членів наукової школи.

Наукові напрями досліджень школи:

 • дошкільна педагогіка;
 • соціальна педагогіка;
 • теорія і методика виховання;
 • теорія і методика професійної освіти.

Члени наукової школи та їх дослідження:

 1. Рогальська-Яблонська І. П. – тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-методичні засади соціалізації особистості в дошкільному дитинстві», 15 травня 2009 р., 13.00.05 – соціальна педагогіка.
 2. Андрющенко Т. К. – тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку», 18 червня 2015 р., 13.00.08 – дошкільна педагогіка.
 3. ГаврилюкС. М. – тема дисертаційного дослідження: «Художній розвиток дітей 5-7 років засобами театралізованої діяльності в умовах навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», 8 квітня 2010 р.,00.07 – теорія і методика виховання.
 4. Карнаух Л. П. – тема дисертаційного дослідження: «Виховання безпечної поведінки у дітей старшого дошкільного віку у соціальному середовищі», 18 травня 2010 р., 13.00.08 – дошкільна педагогіка.
 5. Семчук С. І. – тема дисертаційного дослідження: «Особливості впливу ЗМІ на соціалізацію дітей дошкільного віку», 21 листопада 2010 р., 13.00.08 – дошкільна педагогіка.
 6. Мельник Н. І. – тема дисертаційного дослідження: «Розвиток дошкільної освіти в США», 29 березня 2011 р., 00.08 – дошкільна педагогіка.
 7. Ненько Ю. П. – тема дисертаційного дослідження: «Формування творчої самореалізації   курсантів вищих навчальних закладів пожежної безпеки у фаховій підготовці», 23 травня 2012 р., 00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 8. Омельченко М. І. – тема дисертаційного дослідження: «Формування соціально-моральної готовності майбутніх фахівців пожеже-рятувальної служби у ВНЗ МНС України», 21 березня 2013 р., 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 9. Авраменко О.О. – тема дисертаційного дослідження: «Соціалізація дітей дошкільного віку в різновіковій групі дошкільного навчального закладу», 24 лютого 2014 р., 00.08 – дошкільна педагогіка.
 10. Демченко О. М. – тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутнього вчителя іноземної мови до самоорганізації у професійній діяльності», 27 березня 2014 р., 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 11. Мохнар Л. І. – тема дисертаційного дослідження: «Виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів системи МНС України», 25 квітня 2014 р., 00.07 – теорія і методика виховання.
 12. Корінна Г. О. – тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дошкільників», 25 листопада 2015 р., 00.05 – соціальна педагогіка.

 

Працюють над написанням докторських дисертацій:

 1. Демченко Ірина Іванівна – тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти».
 2. Семчук Світлана Іванівна – тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-методичні засади формування інформаційно‑комунікативної компетентності фахівців дошкільної освіти».
 3. Карнаух Леся Петрівна – тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-методичні засади гендерної соціалізації старших дошкільників у взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу»
 4. Мельник Наталія Іванівна – тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи».

 

Працюють над написанням кандидатських дисертацій:

 

 1. Дудник Наталія Аркадіївна – аспірант заочної форми навчання. Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови економічного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї».
 2. Лемещук Марина Анатоліївна – аспірант стаціонарної форми навчання. Тема дисертаційного дослідження: «Особливості соціалізації дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення».
 3. Трофаїла Наталія Дмитрівна – аспірант стаціонарної форми навчання. Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку».
 4. Суятинова Катерина Євгеніївна – здобувач УДПУ. Тема дисертаційного дослідження: «Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків».
 5. Слонь Світлана Леонідівна – здобувач УДПУ. Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка у педагогічних коледжах майбутніх вчителів початкової освіти до формування естетично-музичних уподобань молодших школярів».
 6. Суворова Анна Юріївна – здобувач УДПУ. Тема дисертаційного дослідження: «Гендерний підхід до формування цілісної картини світу у дітей старшого дошкільного віку».

Основні досягнення наукової школи:

 • розробка змісту досліджень у напрямі створення альтернативних моделей дошкільної та соціальної освіти;
 • друк наукових видань (монографій, наукових збірників, наукових статей тощо), навчальних видань (підручників, посібників тощо);
 • публічне визнання досягнень представників школи (премії, перемоги у конкурсах, гранти, медалі, дипломи, інші нагороди, публікації у рейтингових журналах, членство у комітетах наукових конференцій міжнародного рівня та редакційних колегіях наукових журналів і збірників тощо);
 • залучення до наукової діяльності за напрямом школи студентів, аспірантів, докторантів, вихователів;
 • участь представників школи у роботі спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій;
 • опонування дисертаційних робіт за цим науковим напрямом та робота у складі експертних рад ДАК України;
 • проведення міжнародних та державних конференцій, симпозіумів, наукових семінарів різного рівня.

Громадське визнання досягнень представників школи. Керівник наукової школи «Педагогіка соціалізації дітей та молоді», Рогальська-Яблонська І. П. є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; на здобуття наукового ступеня кандидата за спеціальностями 13.00.07 – теорія та методика виховання; 13.00.05 – соціальна педагогіка. Керує науковими дослідженнями докторантів, аспірантів, здобувачів. Автор понад 100 наукових праць, наукові здобутки якої визнані науковою громадськістю України.

Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами. Наукова школа співпрацює з НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського, ДВНЗ «Донбаським державним педагогічним університетом», Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського; дошкільними навчальними закладами Черкаського регіону.

Членами наукової школи за період її існування підготовлено 1 доктора педагогічних наук, 12 кандидатів педагогічних наук.; опубліковано 14 монографій, 25 навчальних посібників; отримано 4 авторських свідоцтва; проведено 1 Міжнародну, 10 Всеукраїнських конференцій, 42 семінари.