«Теорія, історія і практика застосування проектної технології у середній та вищій школі»

Kobernyk-OM

 

Керівник наукової школи

Коберник Олександр Миколайович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 
Діяльність наукової школи. Школа заснована в 2000 році, коли О.М.Коберником була захищена перша в Україні докторська дисертація з теорії і методики виховання на тему «Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі», в якій автор обґрунтував інноваційну технологію проектування виховного процесу в загальноосвітній школі, за якою працює значна кількість освітніх закладів України.

О.М.Коберник очолює науково-дослідну лабораторію «Проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи», є автором понад 300 наукових публікацій.

З теорії і методики виховання в університеті функціонує аспірантура і докторантура. Видається фаховий науковий збірник «Проблеми підготовки сучасного вчителя». Виконується держбюджетна тема «Проектування сучасних виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів».

Актуальність проблематики. До причин, що визначають актуальність досліджень наукової школи, слід віднести загальну соціальну ситуацію, що негативно впливає на процес навчання і виховання молоді, появу якісно нових вимог з боку суспільства до особистості, розмитість і девальвацію системи традиційних цінностей.

Проективна, особистісно зорієнтована система навчання та виховання спрямована на випереджаюче, фундаментальне розв’язання основних суперечностей, що виникають у становленні школи майбутнього – школи, яка б плекала творчу особистість, забезпечила умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, формувала людину, яка здатна будувати демократичну Україну, жити у відкритому суспільстві, реалізувати себе багатовимірно; школи гуманізму, в якій учень, є центром навчально-виховного процесу з його складним світом думок, почуттів, головною цінністю, суб’єктом життя.

Проектування дає можливість забезпечити переведення існуючих систем навчання та виховання у якісно новий їх стан, оптимізувати організації та управління навчально-виховним процесом.

Методологічну основу становлять філософські положення щодо соціальної природи особистості (С.І.Архангельський, Л.П.Буєва, Ш.І.Ганелін, М.В.Дьомін, В.І.Шинкарук та ін.); системного підходу як різнобічного та багатоваріантного способу аналізу досліджуваних проблем (Г.Акофф, М.А.Авер’янов, В.Г.Афанасьєв, Л.Берталанфі, І.В.Блауберг, Б.Ф.Ломов, В.М.Садовський, Е.Г.Юдін та ін.); стосовно особистості як активного суб’єкта діяльності і розвитку (І.А.Зязюн, М.С.Каган, В.Г.Кремень, Л.Ніколов, Е.Г.Юдін та ін.); специфіки людської діяльності, її детермінованість об’єктивними та суб’єктивними чинниками (А.Г.Асмолов, М.С.Каган, Є.С.Маркарян і ін.).

Теоретичну основу складають положення cучасної психолого-педагогічної науки про розвиток як основний спосіб існування людини в процесі різних форм взаємодії (Б.Бітінас, Л.С.Виготський, Г.С.Костюк, С.Л.Рубінштейн і ін.); про системно-структурний підхід до аналізу педагогічних явищ, до вивчення особистості школяра (Б.Г.Ананьєв, П.К.Анохін, В.П.Беспалько, С.У.Гончаренко, Т.А.Ільїна, Н.В.Кузьміна, Ф.Ф.Корольов, М.Д.Ярмаченко та ін.); погляд на дитину як на суб’єкт її життєдіяльності (К.О.Абульханова-Славська, І.Д.Бех, В.І.Бондар, В.М.Мадзігон, Н.Г.Ничкало, В.Ф.Паламарчук, О.Я.Савченко, Г.І.Щукіна та ін.); про активність суб’єкта і об’єкта в процесі навчання та виховання (Г.С.Ареф’єва, Л.П.Аристова, О.В.Брушлінський, О.В.Киричук, В.І.Лозова, В.С.Мухіна та ін.).

Завданнями наукової школи є:

 • розкрити сутність, значення та основні принципи проектування навчально-виховного процесу загальноосвітнього та вищого навчального закладу, охарактеризувати їх структурні компоненти;
 • теоретично обгрунтувати й апробувати моделі сучасних виховних систем загальноосвітнього навчального закладу;
 • розробити методику психолого-педагогічної діагностики фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку учнів та студентів;
 • визначити педагогічні умови проектування освітньо-виховної системи, виявити соціально-психологічні бар’єри, що утруднюють цю діяльність в масовому навчальному закладі, та способи їх подолання.
 • Наукові напрями досліджень наукової школи:
 • теоретико-методичні засади проектування виховної системи, виховного процесу та виховної ситуації;
 • теорія і практика навчального проектування;
 • методика організації проектно-технологічної діяльності учнів та студентів.

Члени наукової школи. До складу наукової школи входять викладачі з Полтавського, Глухівського, Переяслав-Хмельницького, Кіровоградського, Хмельницького університетів, які захистили докторські і кандидатські дисертації під керівництвом О.М.Коберника і продовжують наукову співпрацю. 29 здобувачів, які захистилися під керівництвом О.М.Коберника:

На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій

 1. Цина Андрій Юрійович – 14 грудня 2011 року «Теорія і методика особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій».

спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 1. Грітченко Анатолій Григорович – 18 травня 2010 року «Теорія і методика професійної підготовки майбутній учителів трудового навчання до формування в учнів системи знань сучасного аграрного виробництва».

На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 1. Капелюшна Тетяна Вікторівна – 13 вересня 2012 року «Сучасні тенденції технологічної підготовки школярів у Сполучених Штатах Америки».

спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій

 1. Ящук Сергій Миколайович – 8 січня 2005 року «Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання».
 2. Бербец Віталій Васильович – 12 квітня 2005 року «Діагностування навчальних досягнень школярів на уроках трудового навчання».
 3. Авраменко Олег Борисович – 10 травня 2006 року «Формування культури праці учнів на уроках трудового навчання».
 4. Гервас Ольга Геннадіївна – 5 грудня 2006 року «Пропедевтика дизайн-освіти учнів 5-9 класів у процесі трудового навчання».
 5. Андрощук Ігор Петрович – 9 листопада 2007 року «Технологічна підготовка старшокласників сільської загальноосвітньої школи».
 6. Савенко Ігор Васильович – 13 грудня 2009 року «Зміст і методика профільного навчання старшокласників основам графічного дизайну»
 7. Харитонова Валентина Василівна – 27 січня 2010 року «Формування художньо-конструкторських знань на вмінь старшокласників у процесі проектування та виготовлення швейних виробів»),
 8. Ковальчук Юрій Васильович – 27 жовтня 2010 року «Формування системи економічних понять у старшокласників сільської загальноосвітньої школи у процесі технологічної підготовки»
 9. Нагайчук Олена Валеріївна – 13 травня 2011 року «Інтелектуальний розвиток учнів 5-9 класів засобами проектно-технологічної діяльності».
 10. Благосмислов Олександр Сергійович – 25 січня 2012 року «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до роботи в позашкільних закладах науково-технічної творчості».
 11. Гаргін Володимир Владиславович – 11 вересня 2012 року «Історія становлення і розвитку методики трудового навчання в Україні».
 12. Бербец Тетяна Миколаївна – 30 листопада 2015 року «Формування досвіду самостійної творчої діяльності учнів основної школи у процесі технологічної підготовки».

спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 1. Головко Любов Леонідівна – 26 квітня 2000 року «Формування досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи».
 2. Столярова Тетяна Олександрівна – 18 червня 2006 року «Формування творчої активності майбутніх учителів трудового навчання у процесі професійної підготовки».
 3. Чистякова Людмила Олександрівна – 5 травня 2011 року «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації позаурочної художньо-трудової діяльності учнів основної школи».
 4. Хренова Вікторія Валеріївна – 30 березня 2015 року «Підготовка майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи».
 5. Маслюк Руслан Вадимович -25 червня 2015 року «Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в системі «педагогічний коледж-педагогічний університет».

спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання

 1. Шевчук Тамара Олексіївна – 22 вересня 2000 року «Стимулювання емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів у процесі ігрової діяльності».
 2. Роєнко Людмила Миколаївна – 23 квітня 2002 року «Стимулювання трудової активності молодших школярів».
 3. Кравченко Леся Василівна – 27 вересня 2005 року «Формування творчої активності школярів у процесі предметно-перетворювальної діяльності».
 4. Василенко Оксана Василівна – 21 листопада 2006 року «Педагогічні умови статевого виховання старших підлітків».
 5. Гагарін Микола Іванович – 26 червня 2007 року «Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної творчості».
 6. Мамчур Наталія Сергіївна – 29 лютого 2012 року «Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи».
 7. Максютов Андрій Олександрович «Патріотичне виховання майбутніх учителів географії у процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності».

спеціальність 13.00.05 соціальна педагогіка

Котловий Сергій Анатолійович – 24 квітня 2012 року «Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею»

Основними досягненнями наукової школи є обґрунтування теоретико-методичних засад застосування проектної технології у навчальному та виховному процесі, на уроках трудового навчання та в позакласній роботі, розроблення етапів педагогічного проектування, методику організації проектної діяльності в середній та вищій школі. Розроблено навчальні посібники з теорії та методики виховання, навчання технологій, теорії і методики профільного навчання, за якими навчаються бакалаври, спеціалісти та магістри, використовуються у загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах України.

Громадське визнання досягнень представників школи. Вітчизняна освітня та наукова спільнота добре обізнана з діяльністю та результатами досліджень наукової школи. Коберник О.М. є головою науково-методичної ради Міністерства освіти і науки з проблем виховання, очолює спеціалізовану вчену раду, є членом спеціалізованої вченої ради в Інституті проблем виховання НАПН України, входить до складу кількох редакційних колегій фахових видань, є головою Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти. Він нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (1995), «Антон Макаренко» (2005), «Петро Могила» (2009), «За наукові досягнення» (2012), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009) та Президією Академії педагогічних наук України (2010).

Членами наукової школи за період її існування підготовлено 27 кандидатів та 2 доктора педагогічних наук, підготовлено до захисту 2 докторські та 3 кандидатські дисертації; опубліковано 2 підручники для загальноосвітньої школи, 11 навчальних посібників; отримано 5 авторських свідоцтв; проведено 7 міжнародних та всеукраїнських конференцій і семінарів.